โรงเรียนนครนายกวิทยาคม : เปิดเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 14 พฤษภาคม 2557

โรงเรียน
  ประวัติความเป็นมา
  รายนามผู้บริหารโรงเรียน
  คณะกรรมการสถานศึกษา
  เพลงประจำโรงเรียน
ข้อมูลโรงเรียน
  คณะผู้บริหารสถานศึกษา
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
  ข้อมูลโรงเรียนในปัจจุบัน
  ระบบสารสนเทศโรงเรียน
ข้อมูลฝ่ายต่างๆ
  กลุ่มงานการบริหารวิชาการ
  กลุ่มงานบริหารทั่วไป
  กลุ่มงานการบริหารงบประมาณ
  กลุ่มงานการบริหารงานบุคคล
  ฝ่ายนโยบายและแผน
  ฝ่ายอาคารสถานที่
  ฝ่ายโรงเรียนกับชุมชน
  งานห้องสมุด
  งานพัสดุ/จัดซื้อจัดจ้าง
กลุ่มสาระการเรียนรู้
  วิทยาศาสตร์
  คณิตศาสตร์
  ภาษาไทย
  สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  ภาษาต่างประเทศ
  สุขศึกษาและพลานามัย
  ศิลปะ
  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ 
  สำหรับนักเรียนห้อง Gifted
   สำหรับครูผู้สอนห้อง Gifted
  ห้องเรียน MEP

 

แหล่งเรียนรออนไลน์ู้
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 

 

ข่าวกิจกรรม
 
 

 

ข่าวการศึกษา
 
 

นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล
ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
หน่วยงานต้นสังกัด
  กระทรวงศึกษาธิการ 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต7
    
ผลงานทางวิชาการ
  บทเรียนสำเร็จรูปวิชาพระพุทธศาสนา ปก
   โดย นายณรงค์ชัย โล่ชัยยะกูล