1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5
เรื่องร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาเช่าสำหรับ
การวิจารณ์ เกี่ยวกับการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์  180  เครื่อง เพื่อการเรียนการสอน
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่10 เม.ย.63
ไฟล์แนบ 5 ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับวิจารณ์.pdf
6. ร่างประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม.pdf