โรงเรียนนครนายกวิทยาคมจัดการแข่งขันกีฬาภายใน สักทองเกมส์ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา2561โดย มี นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ. ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานในการจัดการแข่งขัน และมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นผู้กล่าว รายงานและจุดประสงคฺ์ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้
โชคชัย - 02 ก.ค.61 
วันที่ 19 มิถุนายน 2561
นายมณต์มนัส ลือชัย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/10
เข้าเฝ้าทูลพระอองธุลีพระบาท
ร่วมพิธีพระราชทานรางวัลการประกวดดนตรีไทย "ประลองเพลง ประเลงมโหรี" ครั้งที่ 32
ประเภทเดี่ยวระนาดทุ้ม ระดับมัธยมศึกษา จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน
พระราชวังดุสิตได้รับรางวัล อันดับรางวัลชมเชย
ผู้อำนวยการฝึกซ้อม
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ครูผู้สอน นายนิรุตติ์ หนักเพ็ชร์
โชคชัย - 19 มิ.ย.61 
ในวันที่ 8-10 มิถุนายน 2561 นักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้เข้าร่วมอบรมโครงการแกนนำเยาวชนต้านภัยยาเสพติด ตามโครงการการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด จังหวัดนครนายก ณ ค่ายลูกเสือ สาริกา ตำบลสาริกา อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก
โชคชัย - 11 มิ.ย.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดย กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกWord No Tobacco Dayภายใต้ คำขวัญ“บุหรี่ตัวร้ายทำลายหัวใจ”โดย มีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน เพื่อรณรงค์ให้เลิกสูบบุหรี่ และให้ตระหนักถึง อันตรายจากบุหรี่ และผลกระทบจากคนรอบข้าง
โชคชัย - 31 พ.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการรับมอบตัวนักเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมนครนายกวิทยาคม ในวันที่ 7-8 เมษายน2561
โชคชัย - 08 พ.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่1 ประจำปีการศึกษา2561 โดยมีนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการ กล่าวให้โอวาาท แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โชคชัย - 08 พ.ค.61 
การเลือกตั้งสภานักเรียนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ในปีการศึกษา2561
โชคชัย - 08 ก.พ.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ร่วมกับสาธารณสุขจังหวัดนครนายก สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครนายก ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครนายก และเทศบาลเมืองนครนายก ในการ สุ่มตรวจสารเสพติดในปัสสาวะนักเรียน ตามนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2560
โชคชัย - 08 ก.พ.61 
ภาพบรรยากาศงานสายธารประจำปี พ.ศ. 2561
โชคชัย - 28 ม.ค.61 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดโครงการ การปฏิบัติธรรมสำหรับเยาวชน โดย พระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตถิผโล วัดนาป่าพง ได้มาบรรยายธรรม ให้กับคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และผู้ปกครองและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาฟังการบรรยาธรรมในครั้งนี้
โชคชัย - 25 ม.ค.61 
Page(s).  1 2 3 4