ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
584 ด.ช.อภิรักษ์ รัตนโชติ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 พ.ค. 63
583 ด.ช.ณัฐวุฒิ ดวงน้อย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 12 พ.ค. 63
582 ด.ญ.เปรมมนีย์ ศรีภูมั่น ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป สุวรรณประสิทธิ์ 12 พ.ค. 63
581 ด.ช.ศุภกร รักยศ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป ปิยะพงษ์วิทยา 12 พ.ค. 63
580 ด.ช.ปิยวัชร์ สอนสุด ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป บ้านดงวิทยาคาร 12 พ.ค. 63
579 ด.ช.ปรเมทร์ สุรภิญโญบุญ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล 1 บ้านชะอำ(ชะอำวิทยาคาร 12 พ.ค. 63
578 ด.ช.ณัฐภูมิ พงษ์ประเสริฐ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 11 พ.ค. 63
577 ด.ญ.กัลยารัตน์ ยอดขวัญ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 11 พ.ค. 63
576 ด.ญ.นวลสิริ เสนทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 11 พ.ค. 63
575 ด.ช.สุวรรณ์ เที่ยงธรรม ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดท่าทราย 11 พ.ค. 63
574 ด.ช.ภัทรธร ดำเนินศิลป์ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป มาลา​สวรรค์​พิทยา​ 11 พ.ค. 63
573 ด.ญ.ภัทรานิษฐ พุทธสะ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป สุตธรรมาราม 11 พ.ค. 63
572 ด.ญ.พรวรินท์ กาฬแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร 10 พ.ค. 63
571 ด.ญ.แพนเค้ก เถาว์ถาวร ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 10 พ.ค. 63
570 ด.ญ.ศุภิสรา วิเศษศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดหนองจอก(ภักดีนรเศรษฐ) 10 พ.ค. 63
569 ด.ญ.ธมนพักตร์ แป้งหอม ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ 9 พ.ค. 63
568 ด.ญ.นริศรา ทัศมาลี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 พ.ค. 63
567 ด.ช.กันตพัฒน์ พนมกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 9 พ.ค. 63
566 ด.ช.ศักดิโชติ หินแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร 9 พ.ค. 63
565 ด.ช.นิกร วงษ์พระจันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดวังทิพย์พันธาราม 9 พ.ค. 63
564 ด.ญ.พรชนก พรหมบุตร ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดวังไทร 9 พ.ค. 63
563 ด.ช.พีรวัส มนตรี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 8 พ.ค. 63
562 ด.ช.กฤษณะ อุสาขะ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนบ้านคลองเหมือง 8 พ.ค. 63
561 ด.ช.ภัทร์นิธิ วีระยุทธศิลป์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 8 พ.ค. 63
560 ด.ญ.อิศราภรณ์ เกียรติสูงส่ง ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 8 พ.ค. 63
559 ด.ญ.ธนตชา กิตติธรรมกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 8 พ.ค. 63
558 ด.ช.อดิศักดิ์ แก้วมณี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 8 พ.ค. 63
557 ด.ญ.ภัทราพร โชติกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 8 พ.ค. 63
556 ด.ช.รพีพัฒน์ ลีสุขสาม ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 7 พ.ค. 63
555 ด.ญ.อาฑิติยาพร บ้านใหม่ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล ๑ ศรีเมือง 7 พ.ค. 63
554 ด.ช.สรวิศ ฉัตพิมาย ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดเกาะกา 7 พ.ค. 63
553 ด.ช.วสิวัตน์ พุมมา ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 7 พ.ค. 63
552 ด.ญ.กชพร สุมลฑา ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป บ้านท่าชะอม 7 พ.ค. 63
551 ด.ช.ทรงพล มากทรัพย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 7 พ.ค. 63
550 ด.ช.ณัฐวุฒิ โชติกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี 7 พ.ค. 63
549 ด.ช.วงสุวรรณ นิจพัฒน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร 7 พ.ค. 63
548 ด.ช.ธานินทร์ เมโท ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 7 พ.ค. 63
547 ด.ญ.จิณณพัต เอี่ยมเจริญ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 7 พ.ค. 63
546 ด.ช.ภูฟ้า แสงทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 7 พ.ค. 63
545 ด.ญ.สุธีธิดาญา ล้ำละออ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดท่าชัย 6 พ.ค. 63
544 ด.ญ.เอกกมล พิมจุฬา ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 6 พ.ค. 63
543 ด.ช.ธนกฤต ดาสน ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 6 พ.ค. 63
542 ด.ช.ธนานันท์ สุวรรณหงษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป ชลนายกสงเคราะห์ 6 พ.ค. 63
541 ด.ญ.บุญยอร ไกรแก่ม ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดบางปรัง 6 พ.ค. 63
540 ด.ญ.นิภาพร จันทร์รุ่ง ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 6 พ.ค. 63
539 ด.ญ.ภัทรวดี ทางาม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบ้านหนองหล่มคลองเตย 6 พ.ค. 63
538 ด.ญ.สิราวรรณ แสวงทรัพย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดพรหมเพชร 6 พ.ค. 63
537 ด.ญ.พิมพ์มาดา โฮ่บรรเทา ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เหลียนหัว 6 พ.ค. 63
536 ด.ช.ธนธรณ์ กาจหาญ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 6 พ.ค. 63
535 ด.ญ.พิมนภัส ธีระวัฒนกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 6 พ.ค. 63
534 ด.ช.ศุรีเอล บูลาเทา ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป โรงเรียนอนุบาลนครนายก 6 พ.ค. 63
533 ด.ช.พงศกร แสงสวย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกระชาย 6 พ.ค. 63
532 ด.ช.กันตพิชญ์ พิชัยศิริ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล1วัดศรีเมือง 6 พ.ค. 63
531 ด.ญ.นันท์นภัส บุญภา ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดแก่งหางแมว 6 พ.ค. 63
530 ด.ช.นครนพ สีเขียว ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 6 พ.ค. 63
529 ด.ญ.ธนิษนันท์ นันตา ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดดอนยอ 6 พ.ค. 63
528 ด.ช.ด.ช.กิตติกร ตันเเก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป โรงเรียนวัตธรรมาราม 6 พ.ค. 63
527 ด.ญ.ศศิกานต์ อาจเดช ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 6 พ.ค. 63
526 ด.ช.ยศกร ปิ่นแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 6 พ.ค. 63
525 ด.ช.เตชสิทธิ์ กันเอี้ยง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกระชาย 6 พ.ค. 63
524 ด.ญ.นัฐชญา บุญแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดสันตยาราม 6 พ.ค. 63
523 ด.ญ.จิราภรณ์ มาอำพร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 6 พ.ค. 63
522 ด.ญ.กนกชล ชินสมบูรณ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 5 พ.ค. 63
521 ด.ญ.ณิชาภา บุญเขียน ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 5 พ.ค. 63
520 ด.ช.กันต์ศักดิ์ ขำวิเศษ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 5 พ.ค. 63
519 ด.ช.ธนวัฒน์ รุจิทิพย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 5 พ.ค. 63
518 ด.ญ.กัญญาณัฐ ลายคาม ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เหลียนหัว 5 พ.ค. 63
517 ด.ช.สุทธิพงศ์ บุญยงค์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 5 พ.ค. 63
516 ด.ช.สิริศักดิ์ พัดทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 5 พ.ค. 63
515 ด.ญ.สุพรรณนิตา มะเริงสิทธิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป สันตยาราม 5 พ.ค. 63
514 ด.ญ.อิศราภรณ์ อุทา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 5 พ.ค. 63
513 ด.ญ.ธณปภา ชลบุตร ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป โรงเรียนชุมชนบ้านคลองเหมือง 5 พ.ค. 63
512 ด.ญ.ณัชชา ทุยดอย ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป ถาวรนิมิต 5 พ.ค. 63
511 ด.ญ.ณิชชา ทุยดอย ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป ถาวรนิมิต 5 พ.ค. 63
510 ด.ช.จิราวิทย์ สุพรมงคลเลิศ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล๑ วัดศรีเมือง 5 พ.ค. 63
509 ด.ช.พยุหพงศ์ ด้วงศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 5 พ.ค. 63
508 ด.ช.ธนภัทร สุขแสงจันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป หนองจอกกงลิบฮัวเคียว 5 พ.ค. 63
507 ด.ช.สรณทิชา ยะลาทรัพย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เหลียนหัว 5 พ.ค. 63
506 ด.ช.ณฐกร สืบจากจุล ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดสุตธรรมาราม 5 พ.ค. 63
505 ด.ช.กฤต อิศรางกูร ณ อยุธยา ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 5 พ.ค. 63
504 ด.ช.ณฐพล สืบจากจุล ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป วัดสุตธรรมาราม 5 พ.ค. 63
503 ด.ช.ภัทรกร นุกูลกิจ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 5 พ.ค. 63
502 ด.ช.ธนา นิลสุข ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล๑ วัดศรีเมือง 5 พ.ค. 63
501 ด.ช.ชิติพัทธ์ วงษ์โคคุ้ม ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป ถาวรนิมิต 5 พ.ค. 63
500 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ มีรัตน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 5 พ.ค. 63
499 ด.ช.จักรพงษ์ แก้วกิ่ง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 5 พ.ค. 63
498 ด.ช.นพดล โกมล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒บ้านตลาดเก่า 5 พ.ค. 63
497 ด.ญ.ธนภร ไชโย ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป ชุมชนวัดศรีนาวา 5 พ.ค. 63
496 ด.ช.วรากร ทรายทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เหลียนหัว 5 พ.ค. 63
495 ด.ญ.พิชฎา ชดช้อย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล๑วัดศรีเมือง 5 พ.ค. 63
494 ด.ช.นนทพัทธ์ แสงสิริกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป มาลาสวรรค์พิทยา 5 พ.ค. 63
493 ด.ช.อานนท์ เต็มเปี่ยม ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 5 พ.ค. 63
492 ด.ช.มนัสนันท์ บัวบุญชู ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิตร 5 พ.ค. 63
491 ด.ช.ด.ชณัฐพล ฉัตรไชยสิทธิกูล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 5 พ.ค. 63
490 ด.ช.คงกระพัน แซ่เถา ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป ไทยรัฐวิทยา73วัดบ้านพร้าว 5 พ.ค. 63
489 ด.ช.ณัฐพงษ์ ฉัตรไชยสิทธิกูล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 5 พ.ค. 63
488 ด.ช.วัชรเวคิน จันทร์สัชนาลัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒บ้านตลาดเก่า 5 พ.ค. 63
487 ด.ช.อภิชาต ตระการศิริวัฒน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 5 พ.ค. 63
486 ด.ช.ชัยพาคินทร์ เอมสาร ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป อนุบาลนครนายก 5 พ.ค. 63
485 ด.ญ.อภิญญา ฉิมพลี ม.1 : ประเภทนักเรียนทั่วไป เทศบาล1วัดศรีเมือง 5 พ.ค. 63