ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว

รายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระบบแล้ว ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจากรร. สมัครเมื่อวันที่
105 นายนันตชัย วงทุมมา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 พ.ค. 63
104 น.ส.สุวนันท์ เบียดกลาง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ปิยชาติพัฒนาฯ 12 พ.ค. 63
103 นายธนดล ยงนรเศรษฐกุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สาริกา 12 พ.ค. 63
102 น.ส.รัตนาภรณ์ กาญจนเกตุ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ปากพลีวิทยาคาร 11 พ.ค. 63
101 นายณรงค์ฤทธิ์ ทองคำ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 11 พ.ค. 63
100 นายวรรณชัย เสวกพันธ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 11 พ.ค. 63
99 ด.ญ.ณัฐวรา ทองเขียว ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนา 11 พ.ค. 63
98 ด.ญ.ปิ่นสุดา แสงสิงห์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชุมชนบ้านแก้งคร้อหนองไผ่ 11 พ.ค. 63
97 น.ส.รุ่งทิวา มุขขันธ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ โพธิวัฒน์พิทยา 9 พ.ค. 63
96 นายอิศรา คำประเสริฐ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 9 พ.ค. 63
95 ด.ช.ธนัท ปฐมนิธิศเดช ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 8 พ.ค. 63
94 น.ส.สาวิตรี ทาศรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ลิ้นฟ้าพิทยาคม 7 พ.ค. 63
93 น.ส.ดวงกมล บูริตธรรม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 7 พ.ค. 63
92 น.ส.แสงตะวัน อินทรภูมิ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 7 พ.ค. 63
91 น.ส.พิชญ์สินี สมบูรณ์คงศักดิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านนา"นายกพิทยากร" 7 พ.ค. 63
90 ด.ญ.ศุภิสรา เสนามา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ภูกระดึงวิทยาคม 7 พ.ค. 63
89 น.ส.กษมา ศุขวัฒน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 7 พ.ค. 63
88 น.ส.นลรรญา สุขประสงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ โพธิวัฒน์พิทยา 6 พ.ค. 63
87 นายภูวเนศวร์ สืบวงษ์ดิษฐ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ภัทรวิทยา 6 พ.ค. 63
86 น.ส.มณีรัตน์ เขียววิจิตร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดดอนยอ 6 พ.ค. 63
85 น.ส.ภรณ์ศิริ มีสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา วัดดอนยอ 6 พ.ค. 63
84 น.ส.นันทัชพร คงกะพันธ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดดอนยอ 6 พ.ค. 63
83 น.ส.กัญญารัตน์ คงคา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 5 พ.ค. 63
82 น.ส.ศิริภัทร ดีเส็ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 5 พ.ค. 63
81 นายเทิดศักดิ์ ใจบิดา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP บางมูลนาคภูมิวิทยาคม 5 พ.ค. 63
80 นายกษิณ นิศวอนุตรพันธ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP นวมราชานุสรณ์ 5 พ.ค. 63
79 นายเจษฎากร สาฆ้อง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP นวมราชานุสรณ์ 5 พ.ค. 63
78 น.ส.ธิตยา ศิลปไพบูลย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ สาธิต มศว องครักษ์ 5 พ.ค. 63
77 ด.ช.ภาวัล พวยอ้วน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 5 พ.ค. 63
76 น.ส.ยศธร ศรีจันทร์แสง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 5 พ.ค. 63
75 นายปวดรศ สมนาม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP นวมราชานุสรณ์ 5 พ.ค. 63
74 ด.ช.ภควรรษ เกอะมา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา โรงเรียนวัดสันตยาราม 5 พ.ค. 63
73 นายธนภูมิ ลีตี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายก​วิทยาคม​ 5 พ.ค. 63
72 น.ส.ลลิลทิพย์ บัวเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 5 พ.ค. 63
71 น.ส.วนิดา สำราญใจ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดหนองทองทราย 5 พ.ค. 63
70 ด.ญ.ธมลวรรณ สุวรรณศักดิ์สิน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP บุญประทีปวิทยาคาร 5 พ.ค. 63
69 น.ส.พัชรินทร์ เดชศักดา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 5 พ.ค. 63
68 น.ส.ณิชชาภัท แสนเลิศ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สุรนารีวิทยา 4 พ.ค. 63
67 ด.ช.ท่าน จารุพงศา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สุไหงโก-ลก 4 พ.ค. 63
66 น.ส.น.ส วธัญญา สุดทองคง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นวมราชนุสรณ์ 4 พ.ค. 63
65 น.ส.มะลิวรรณ ยินนัง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ โพธิวัฒน์พิทยา 4 พ.ค. 63
64 นายพิสิษฐ์ อ่อนเพชร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บางมูลนากภูมิวิทยาคม 4 พ.ค. 63
63 น.ส.สุททิวา นิพพาน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ 4 พ.ค. 63
62 นายปรัชญา ปานทิม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา โรงเรียนวัดสันตยาราม 4 พ.ค. 63
61 นายสุระเชษฐ์ โพพันทูล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ รรบ้านต่ำบุญศิริ 4 พ.ค. 63
60 นายภานุภัทร พ่วงมาลี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP นครนายกวิทยาคม 4 พ.ค. 63
59 นายสิรวิชญ์ กิตติธเนศวร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 4 พ.ค. 63
58 น.ส.รดา สินชยกุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นวมราชานุสรณ์ 4 พ.ค. 63
57 น.ส.ชญาดา ตั้งบริรักษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 4 พ.ค. 63
56 น.ส.ธนภรณ์ ยาพุ้ย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ปากพลีวิทยาคาร 4 พ.ค. 63
55 นายเมธี ศรีสวัสดิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 4 พ.ค. 63
54 นายธนินท์รัฐ มณีพันธ์ธนาภา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 4 พ.ค. 63
53 น.ส.อภิญญา ปุริตาเนย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดประสิทธิเวช 4 พ.ค. 63
52 น.ส.หทัย บุญสอาด ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดคีรีวัน 3 พ.ค. 63
51 นายปวีร์ บุญยะสิทธิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 3 พ.ค. 63
50 น.ส.ชลธิชา พลอามาตย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 3 พ.ค. 63
49 ด.ญ.ญาณิศา เจริญสาคร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร 3 พ.ค. 63
48 น.ส.สิริยากร อินเทียน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ดาราสมุทร สระแก้ว 3 พ.ค. 63
47 นายธนทัพพ์ บังเกิด ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สุวรรณประสิทธิ์ 3 พ.ค. 63
46 ด.ญ.กัญญาณัฐ ขันเหลา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน มาลาสวรรค์พิทยา 3 พ.ค. 63
45 นายสุริยา บุญเผือก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 3 พ.ค. 63
44 นายเศกสิทธิ์ เต่าทอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 3 พ.ค. 63
43 นายณัฐนันท์ บุญเรือง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สุวรรณประสิทธิ์ 3 พ.ค. 63
42 นายตะวัน บุญเผือก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา คริสตสงเคราะห์ 3 พ.ค. 63
41 น.ส.พัชราภรณ์ ศรีงาม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านโคกสว่าง 3 พ.ค. 63
40 น.ส.วรัญญา สมร่าง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 3 พ.ค. 63
39 น.ส.ศศิภา ชื่นสมทรง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 3 พ.ค. 63
38 ด.ช.ทีปกร ไฉยาวาศ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP คริสตสงเคราะห์ 3 พ.ค. 63
37 นายสถบดี ตีระวรานันท์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน คริสตสงเคราะห์ 3 พ.ค. 63
36 นายรัญชน์ สุวานิช ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ มาลาสวรรค์พิทยา 3 พ.ค. 63
35 น.ส.ภัทรธิดา นันท์สุรกิจ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดคีรีวัน 3 พ.ค. 63
34 นายณัฐวุฒิ ปล้องทอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 3 พ.ค. 63
33 น.ส.รพีพรรณ ปุ้ยกอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนา 3 พ.ค. 63
32 น.ส.ศยามล สุมังคละกุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นักบุญยอแซวอุปถัมภ์ หนองรี 3 พ.ค. 63
31 ด.ญ.ชรินรัตน์ ประเสริฐวงษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เขื่องในพิทยาคาร 3 พ.ค. 63
30 น.ส.ธนาภา วงษ์พระจันทร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 3 พ.ค. 63
29 ด.ญ.ปัทมา ตงลิ้ม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ โพธิวัฒน์พิทยา 3 พ.ค. 63
28 น.ส.ณัฐรินทร์ เฉลิมโชติ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี 3 พ.ค. 63
27 น.ส.จารุวรรณ วงษ์นุช ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาลชนะชัยศรี 3 พ.ค. 63
26 นายกันตพพงศ์ เกษร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา มาลาสวรรค์ พิทยา 3 พ.ค. 63
25 น.ส.พรพรรณ ชูสถิตย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 3 พ.ค. 63
24 น.ส.ณัฐชา ยังประโยชน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 3 พ.ค. 63
23 นายธาดาพงศ์ ทองใบ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 3 พ.ค. 63
22 ด.ช.เศรฐพงษ์ อ่อนคําผาง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 3 พ.ค. 63
21 ด.ช.ภัทรพร เวฬุรัตนกูล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 3 พ.ค. 63
20 นายอภิวัฒน์ เดชประสิทธิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สาริกสา 3 พ.ค. 63
19 น.ส.สุพัตธนา โตรุ่ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านดงวิทยาคาร 3 พ.ค. 63
18 น.ส.อรภัทร นาคสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 3 พ.ค. 63
17 ด.ญ.สิริรัตน์ หอมจันทร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านดงวิทยาคาร 3 พ.ค. 63
16 นายคทาภัทร แก้วคำรอด ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คำสร้อยพิทยาสรรค์ 3 พ.ค. 63
15 นายจิรายุทธ เจริญพร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เมืองนครนายก 3 พ.ค. 63
14 นายหัสนัย ภิรมย์รื่น ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดศรีจุฬา 3 พ.ค. 63
13 นายมินธาดา ผลทอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 3 พ.ค. 63
12 ด.ช.เธียรวิชญ์ ไชยสัตย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา น.ว.ค 3 พ.ค. 63
11 น.ส.มณีรัตน์ คงศิลป์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 3 พ.ค. 63
10 ด.ญ.วิชญนันท์ กัญจน์ปัทมภพ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มารีวิทยา ปราจีนบุรี 3 พ.ค. 63
9 ด.ญ.ถิรดา บำบัดภัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านนานายกพิทยากร 3 พ.ค. 63
8 น.ส.จีรนันท์ ฮวดประดิษฐ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน อนุบาลวัดบ้านสร้าง 3 พ.ค. 63
7 น.ส.ปรัชญาภรณ์ แกรมาก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทนาคม 3 พ.ค. 63
6 น.ส.นฤมล กริ่มใจ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นวมราชานุสรณ์ 3 พ.ค. 63