เขตการรับสมัครเรียนประจำปีการศึกษา 2563
ตั้งแต่วันที่ 3 พ.ค. 2563 - 12 พ.ค. 2563