เกี่ยวกับโรงเรียน
การบริหารงาน
คำสั่งโรงเรียน
นิทรรศการห้องสมุด
ห้องสมุด
ระเบียบ
บริการ
ภาคผนวก
 


แผนภูมิการบริหารงานห้องสมุดโรงเรียนนครนายกวิทยาคม            
          
                                                   
                                          


 

 
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
ข1-330 ถนนสุวรรณศร
อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 26000
Tel. 037-311255  Fax. 037-311254