วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมความร่วมมือทางการศึกษา โครงการ ห้องเรียนพิเศษ อิงลิชโปรแกรม ปีการศึกษา 2559 โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลนครนายกให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
โชคชัย  - 16 ก.พ.60  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดประชุมชี้แจงการดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 18 -19 กุมภาพันธ์ 2560 สนามสอบโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ศูนย์สอบมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โชคชัย  - 16 ก.พ.60  
เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปี 2560
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยมีผู้สมัครเข้าเลือกตั้งจำนวน 3 พรรค ได้แก่ เบอร์ 1 พรรคนาคร Coalition เบอร์ 2 พรรคNakhon 691 และเบอร์ 3 พรรคเที่ยง ผลการเลือกตั้ง พรรคที่ชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้แก่ พรรคเที่ยง ซึ่งจะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โชคชัย  - 16 ก.พ.60  
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานวิจัยของนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยท่านผู้อำนวยการเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดและจัดกิจกรรมดังกล่าว
โชคชัย  - 16 ก.พ.60  
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม จัดพิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนวงดุริยางค์ และนักเรียนนาฏศิลป์ที่ช่วยงานโรงเรียนตลอดปีการศึกษา 2559 โดยท่านผู้อำนวยการเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานในการมอบเกียรติบัตรในครั้งนี้
โชคชัย  - 16 ก.พ.60  
ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 งานยาเสพติด โรงเรียนนครนายกวิทยาคม โดยครูวีระโชติ ทับพยุง หัวหน้างานยาเสพติดพร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ภายใต้การกำกับดูแลของนายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม รับการประเมิน การลงพื้นที่ติดตาม เตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาเป็นโรงเรียนปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดยผู้แทนการประเมินจากสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 7 สำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาจังหวัดนครนายก แกนนำครูเครือข่ายโรงเรียนปลอดบุหรี่จังหวัดนครนายก สาธารณสุขจังหวัดนครนายก และโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
โชคชัย  - 14 ก.พ.60  
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 นางณัฐพร แสงศศิธร รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานมอบเหรียญรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตัวแทนของจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเนสบอล ในรายการกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ณ จังหวัดนครราชสีมา ผลการแข่งขันนักกีฬาจากจังหวัดนครนายกได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ดังรายนามต่อไปนี้
1 นางสาวรุจระวีย์ ใจดี
2 นางสาวรัชนีวรรณ เลขพัฒน์
3 นางสาวเนตรชนก วุฒิพรหม
4 นางสาวธนวรรณ รัดเกล้า
5 นางสาวอรสา จันดีเรียน
6 นางสาวณัฐฎา ละออ
7 นางสาวมาดา กุลชลา
8 เด็กหญิงกนกวรรณ อังอินทรสงฆ์
9 เด็กหญิงปิยธิดา ธงชัย
10 เด็กหญิงวันพรรษา จิตรหัสต์ชัย
11 เด็กหญิงชนมัชนก เผ่าดี
12 เด็กหญิงณัฐกฤตา ศิวิลัย
ควบคุมทีมโดย ครูพิศมัย ทิพยนันท์ ครูอภิสิทธิ์ ประสงค์ดี
และครูธีระศักดิ์ นามบุรินท์
โชคชัย  - 07 ก.พ.60  
นางจินตนา มีแสงพราว ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติหน้าที่ศึกษาธิการภาค 3 และนายสุรชาติ เครือศรี รอง ผอ. สพม.7 เยี่ยมสนามสอบ นครนายกวิทยาคม วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560
โชคชัย  - 06 ก.พ.60  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานคุมสนามสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2560
โชคชัย  - 06 ก.พ.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ส่งตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมโครงการรัฐสภาสัญจรเพื่อเด็กและเยาวชน ประจำปี ๒๕๖๐ ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ระหว่างวันที่ ๒ - ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ณ โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
โชคชัย  - 02 ก.พ.60  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12