นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ให้กำลังใจนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ในการติวและเตรียมความพร้อมการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมศรีนคร โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 31 ม.ค.60  
นักเรียนจากโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้เป็นตัวแทนจังหวัดนครนายก เข้าร่วมการแข่งขันเข้าร่วมการการแข่งขัน เนสบอล ในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "ย่าโมเกมส์" ที่จังหวัดนครราชสีมา
ครูผู้ควบคุม น.ส.พิสมัย ทิพยนันท์ นายอภิสิทธิ์ ประสงค์ดี
นายธีระศักดิ์ นามบุรินทร์
ตัวแทนนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน
1 นางสาวรุจระวีย์ ใจดี
2 นางสาวรัชนีวรรณ เลขพัฒน์
3 นางสาวเนตรชนก วุฒิพรหม
4 นางสาวธนวรรณ รัดเกล้า
5 นางสาวอรสา จันดีเรียน
6 นางสาวณัฐฎา ละออ
7 นางสาวมาดา กุลชลา
8 เด็กหญิงกนกวรรณ อังอินทรสงฆ์
9 เด็กหญิงปิยธิดา ธงชัย
10 เด็กหญิงวันพรรษา จิตรหัสต์ชัย
11 เด็กหญิงชนมัชนก เผ่าดี
12 เด็กหญิงณัฐกฤตา ศิวิลัย
โชคชัย  - 31 ม.ค.60  
วันที่ 28-29 มกราคม พ.ศ 2560 โรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นสนามสอบของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ในการสอบไล่ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โชคชัย  - 30 ม.ค.60  
โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ขอแสดงความยินดีกับ น.ส.กัลย์สุดา เจริญกิจภัณฑ์ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวัฒนธรรมไทย-วิสคอนซินประจำปี 2560 ณ ประเทศ สหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 22 เมษายน - 12 พฤษภาคม 2560
โชคชัย  - 30 ม.ค.60  
นายปรีชา สุสม รองผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานในพิธีปฏิญาณตนและสวนสนามของยุวกาชาด เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี 2560 ในวันที่ 27 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬา โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
โชคชัย  - 27 ม.ค.60  
วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ 2560 นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานต้อนรับคณะนิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 เพื่อนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินการด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โชคชัย  - 27 ม.ค.60  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ตัวแทนนักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัปประยุทธ์ ระดับเครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมครั้งที่ 5 ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 18 - 20 มกราคม 2560 ณ โรงเรียนพนัสพิทยาคาร จังหวัดชลบุรี
รายชื่อนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันได้แก่
1. นางสาวชัชชยา มงคล
2. นางสาวเพ็ญพิศ สะใบบาง
3. นางสาวเกศินี พืชเพียร
4. นายจิรภัทร จิตรสงวน
5. นายณัฐพล หมื่นเท
ครูผู้ควบคุมได้แก่
1. นายนพดล แกมเพชร
2. นางสาวปัญชรี ดอกจันทร์
โชคชัย  - 24 ม.ค.60  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนายการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์ 89 รูปเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญบุญกุศลสตมวาร (100 วัน) 20 มกราคม 2560 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม
  - 20 ม.ค.60  
พิธีมอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันศิลปหัตถกรรม นักเรียนนักศึกษา ณ จังหวัดจันทบุุรี วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๐
โชคชัย  - 17 ม.ค.60  
การประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ เทอมที่๒ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐
โชคชัย  - 09 ม.ค.60  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12