นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม เป็นประธานในงาน นิทรรศการแนะแนว (guidedance exhibition) ณ ห้องประชุมศรีนครในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๙
โชคชัย  - 30 ธ.ค.59  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ได้ให้เกียรติในการเปิดกิจกรรมวัน christmas โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดขึ้นในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๙
โชคชัย  - 27 ธ.ค.59  
นายเพ็ญศักดิ์ แจ้งเหตุผล ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคมได้เข้าร่วมรับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ณโรงเรียนปิยชาติพัฒนาฯ จังหวัดนครนายกในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙
โชคชัย  - 28 ธ.ค.59  
ศาสตราจารย์กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) ได้ให้เกียรติสละเวลามาให้ความรู้แก่นักเรียนโรงเรียนนครนายกวิทยาคมทางด้านประสพการณ์ด้านงานศิลปะ ณ ห้องประชุมม่วงชมพู ในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยมีรองผู้อำนวยการณัฐพร แสงศศิธร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ให้การต้อนรับ
โชคชัย  - 27 ธ.ค.59  
มอบรางวัลนักเรียนสอบชิงทุนไปทัศนศึกษา ณ ประเทศเกาหลี โดยบริษัท media kids 2016 ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
โชคชัย  - 13 ธ.ค.59  
กิจกรรมอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการนักเรียนและหัวหน้าห้อง วันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
โชคชัย  - 13 ธ.ค.59  
กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
โชคชัย  - 13 ธ.ค.59  
โครงการค่าย chinese language and culture camp วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
โชคชัย  - 13 ธ.ค.59  
โครงการอบรมนักเรียนแกนนำต้านยาเสพติดวันที่ ๓ ธันวาคม๒๕๕๙
โชคชัย  - 13 ธ.ค.59  
กิจกรรมธรรมจารี มีการสวดมนต์ใส่บาตร เจริญจิตภาวนา อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ในการบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙
โชคชัย  - 02 ธ.ค.59  
Page :  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12