ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม
เรื่อง ประกวดราคาจ้างสร้างส้วมนักเรียนหญิง แบบ๖ที่ทับ๔๙ จำนวน ๓ หลัง ส้วมนักเรียนชายแบบ ๖ที่ทับ๔๙ จำนวน ๒
หลัง รวมจำนวน ๕ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
โชคชัย  - 10 พ.ย.60  
 XGK1747Yrq.pdf
มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดฯ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ตามที่กระทรวงศึกษากำหนด
WebMaster  - 20 ต.ค.60  
 jTz7962WpJ.pdf
หลักเกณฑ์การวัดผลประเมินผล สำหรับหลักสูตรปี 2551 ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
WebMaster  - 19 ต.ค.60  
 iPw6577aGr.pdf
Page :  1