เรื่องเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่21 ส.ค.63
ไฟล์แนบ 5. ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม.docx
4. เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.docx