เรื่องยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่31 ส.ค.63
ไฟล์แนบ ประกาศ ยกเลิกประกวดราคา.docx