เรื่องเรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2 )
รายละเอียดย่อ
เมื่อวันที่31 ส.ค.63
ไฟล์แนบ 4.2 เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ( ครั้งที่ 2 ).docx
5.2 ประกาศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม ( ครั้งที่ 2 ).docx