เรื่องร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำหรับการวิจารณ์
เลขที่ ........................
การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อรองรับระบบการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑
รายละเอียดย่อประกาศวิจารณ์ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์เพื่อรองรับระบบการจัดการเรียนการสอนของครูและผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ ๒๑
  ระหว่างวันที่ 6-8 ตุลาคม 2563 สถานที่ติดต่อ เพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม (งานพัสดุ) โรงเรียนนครนายกวิทยาคม  โทร.  037 321511  หรือ E -mail  nwkschool@gmail.com  , nwkschool@outlook.co.th : ผู้ประกอบการมีความคิดเห็น สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นจะต้องเปิดเผยชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะวิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย
เมื่อวันที่05 ต.ค.63
ไฟล์แนบ 1.2 รายละเอียด_คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอม.pdf
7. ร่างเอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์.pdf
8. ร่างประกาศประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เช่าคอม 72 เครื่อง.pdf