เรื่องประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งครูนิติศาสตร์ และ เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
รายละเอียดย่อขอให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกมารายงานตัวตามวันและเวลาในประกาศนี้
เมื่อวันที่16 พ.ย.63
ไฟล์แนบ 13657.pdf
ตำแหน่งครูนิติศาสตร์.jpg
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์.jpg