เรื่องบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยครูจิระเกียรติ์ บุญศรี
รายละเอียดย่อการศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียน โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ย       รีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่เรียนในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 46 คน โรงเรียนนครนายกวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 7 ที่ได้จากการสุมแบบแบ่งกลุ่ม (cluster sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่  บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ   เป็นแบบทดสอบแบบเลือกตอบ มี 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบสอบถามวัด ความพึงพอใจ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า ซึ่งกำหนดเกณฑ์การตัดสินคุณภาพเป็น 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้ค่า t (Dependent Sample t-test) 
ผลการศึกษา พบว่า 
1) บทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ        ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ  84.02/83.11 สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  
2) ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง    ขลุ่ยรีคอร์เดอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ  .05  
3) ความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย เรื่อง ขลุ่ยรีคอร์เดอร์   กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.52 )
เมื่อวันที่17 มิ.ย.61
ไฟล์แนบ-