ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจาก รร. สมัครเมื่อวันที่
564 ด.ช.ธนพงษ์​ หนองบัว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี​ 15 มี.ค. 66
563 ด.ญ.ชุติมา โยประทุม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 15 มี.ค. 66
562 ด.ช.อัครพงศ์ พานทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 15 มี.ค. 66
561 ด.ญ.พิมญาดา มหานิยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 15 มี.ค. 66
560 ด.ช.วัชริศร์ ทัพวงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 15 มี.ค. 66
559 ด.ญ.ปิ่นเกล้า ประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 15 มี.ค. 66
558 ด.ช.ธนดล มะเปี่ยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 15 มี.ค. 66
557 ด.ญ.คนึงคิด จั่นถลา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 15 มี.ค. 66
556 ด.ญ.ณัฐสุดา เกษแสนศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 15 มี.ค. 66
555 ด.ญ.อภิญญา ละนิโส ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 15 มี.ค. 66
554 ด.ช.ชาญศิลป์ แก้วสุวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 15 มี.ค. 66
553 ด.ช.พีรพล กองชุมพล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 15 มี.ค. 66
552 ด.ญ.นุชนภา มูลบรรจง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 15 มี.ค. 66
551 ด.ญ.มัณยาภา กุลดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาริกา 15 มี.ค. 66
550 ด.ญ.พรลภัส เขตจันทึก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 15 มี.ค. 66
549 ด.ญ.ดารารัตน์ สาประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดคลองโพธิ์ 15 มี.ค. 66
548 ด.ญ.ฐิติมา ปัทมานุช ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 15 มี.ค. 66
547 ด.ญ.ธาราทิพย์ ปิ่นทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 15 มี.ค. 66
546 ด.ญ.พัชรีรัตน์ ขวัญอยู่ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 15 มี.ค. 66
545 ด.ช.พงศธร ชัยมณี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 14 มี.ค. 66
544 ด.ช.กฤษฎา สาศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหุบเมย 14 มี.ค. 66
543 ด.ช.พีรภาส คุณนาม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์(ผดุงประชา) 14 มี.ค. 66
542 ด.ญ.ศศิร์ภัทร ตระกูลบ้านมะหิงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 14 มี.ค. 66
541 ด.ช.ณัฏฐ์ธนัน สิร์วณิช ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 14 มี.ค. 66
540 ด.ญ.สุจิตรา มากเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลผดุงองค์รักษ์ประชา 14 มี.ค. 66
539 ด.ช.ธนกฤต หงษา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดโพธิ์แก้วเบญจธาราม 14 มี.ค. 66
538 ด.ญ.ณิชานัน ศิริสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดคีรีวัน 14 มี.ค. 66
537 ด.ช.ปภาวิน ตั้งภู่ตระกูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านตํ่าบุญศิริ 14 มี.ค. 66
536 ด.ช.ปรวีร์ ไกรทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 14 มี.ค. 66
535 ด.ญ.ปลายฟ้า สมสมัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 14 มี.ค. 66
534 ด.ช.บุญญกัณฑ์ พุ่มพิจิตร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มารีวิทยา 14 มี.ค. 66
533 ด.ช.ภิรมย์ ลี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 14 มี.ค. 66
532 ด.ช.ปิ่นมนัส แสงสว่าง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 14 มี.ค. 66
531 ด.ญ.กัณฐิกา มีผึ้ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 14 มี.ค. 66
530 ด.ญ.ปาณิภัทร ชลบุตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 14 มี.ค. 66
529 ด.ช.กฤตณ ภูมิเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สำเร็จวิทยา 14 มี.ค. 66
528 ด.ญ.พรชนก วัชรโยธิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านเเก่นท้าว 14 มี.ค. 66
527 ด.ช.พชรพล คล่องแคล่ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดท่ามะปราง 14 มี.ค. 66
526 ด.ญ.ธัญญาพร คำเวียงจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ รร.เทศบาล1วัดศรีเมืง 14 มี.ค. 66
525 ด.ญ.พุทธชาติ อินทร์พิทักษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดคลองโพธิ์ 14 มี.ค. 66
524 ด.ช.อิทธพล แก้วพิลา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 14 มี.ค. 66
523 ด.ช.ศรัณยู อุทธบูรณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 14 มี.ค. 66
522 ด.ช.ไตรภูมิ ฉายวิโรจน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เมืองใหม่(ชลราษฎร์รังสฤษฏ์) 14 มี.ค. 66
521 ด.ญ.ทักษิณา พวยอ้วน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 14 มี.ค. 66
520 ด.ญ.กฤติยา ฉิมทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 14 มี.ค. 66
519 ด.ช.ภานุวัฒน์ มณีแนว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 66
518 ด.ญ.กุลภรณ์ ไชยรักษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดหนองทองทราย 13 มี.ค. 66
517 ด.ช.ณัฐฏพงษ์ ปรีด์เปรม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 13 มี.ค. 66
516 ด.ญ.พิมภรณ์ วิศิษฏเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 13 มี.ค. 66
515 ด.ญ.ณัฐณิชา สีสุวรรณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 13 มี.ค. 66
514 ด.ญ.จันจิรา ไตรวุฒิ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นายกวัฒนากร(วัดอุดมธานี) 13 มี.ค. 66
513 ด.ญ.ชูใจ อริยไตรพร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกา 13 มี.ค. 66
512 ด.ญ.สุรีรักษ์ ชัยชาญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านดงวิทยาคาร 13 มี.ค. 66
511 ด.ญ.ณกัญญา ธาราสายทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 13 มี.ค. 66
510 ด.ช.ภูรินท์ สีทับทิม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 66
509 ด.ญ.ภวิตรา บัวครุฑ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 66
508 ด.ญ.ฐาณีญา ดีบุญพ่วง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านดงแขวน 13 มี.ค. 66
507 ด.ญ.เนตรฤทัย อบอวน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพรหมเพชร 13 มี.ค. 66
506 ด.ญ.กชพร บุญอุทิศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 13 มี.ค. 66
505 ด.ญ.กีรติญา มณีอินทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ 13 มี.ค. 66
504 ด.ช.ก้องภพ แตงจืด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ศรีนาวา 13 มี.ค. 66
503 ด.ญ.จันทรัช เสือสว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 13 มี.ค. 66
502 ด.ช.ภูมิภัฒน์ บุญเผือก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 13 มี.ค. 66
501 ด.ญ.สิวพร พบวงษา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงแขวน 13 มี.ค. 66
500 ด.ช.ธนพนธ์ หวนมณีวัฒน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 66
499 ด.ญ.กวินธิดา เสียงเย็น ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านดงวิทยาคาร 13 มี.ค. 66
498 ด.ช.นภัทร ศรีวะรมย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพรหมเพชร 13 มี.ค. 66
497 ด.ช.ธไนศวรรย์ เอี่ยมลมูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เจดีย์ทอง 13 มี.ค. 66
496 ด.ช.วุฒิกร แว่นแก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 13 มี.ค. 66
495 ด.ช.กษม วงษ์ดนตรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 66
494 ด.ญ.ปิติยาพร ทรัพย์มูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 66
493 ด.ญ.เมดารินทร์ มีมงคล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าข่อย 13 มี.ค. 66
492 ด.ญ.อภิชญา ทองใบ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนใจเพียรวิทยานุสรณ์ 13 มี.ค. 66
491 ด.ญ.ฐัธนิดา ม่วงกาศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนมารีวิทยาปราจีนบุรี 13 มี.ค. 66
490 ด.ญ.จิรารัตร นามนุษสี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 13 มี.ค. 66
489 ด.ญ.พิมพ์พิศา รุ่งโรจน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นายกวัฒนากร 13 มี.ค. 66
488 ด.ญ.นัฐมล เลียบแสง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 13 มี.ค. 66
487 ด.ญ.จันทรัสม์ ชูชื่น ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 13 มี.ค. 66
486 ด.ญ.เด็กหญิงอารยา เอมอ่อน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 13 มี.ค. 66
485 ด.ญ.พิมลพรรณ คงสมสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ 13 มี.ค. 66
484 ด.ช.ธนรัฐ พัฒนธัญญา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เอกอโยธยา 13 มี.ค. 66
483 ด.ช.ปรัตถกร เนื่องมัจฉา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 13 มี.ค. 66
482 ด.ช.พิชญะ ล้ำเลิศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 13 มี.ค. 66
481 ด.ญ.ปุณญาพรณ์ มาลา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกา 13 มี.ค. 66
480 ด.ญ.กุลฑีรา ประภัสสร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 13 มี.ค. 66
479 ด.ช.สิรวิชญ์ บุตรศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 66
478 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา มูลบรรจบ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 13 มี.ค. 66
477 ด.ช.ธนภูมิ สร้อยปุ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 13 มี.ค. 66
476 ด.ช.กัณภัทร สุขชม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดทางกระบือ(เอื้อดีวิทยาคาร) 12 มี.ค. 66
475 ด.ช.ภานุพงษ์ วงษ์เศษ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 12 มี.ค. 66
474 ด.ช.ธนกฤต งามพิศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 12 มี.ค. 66
473 ด.ญ.นริศรา พ่วงเรือ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 66
472 ด.ญ.ศศิวิมล ศรีมงคล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 66
471 ด.ญ.นัทช์ชนัน ศรีเหรา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 12 มี.ค. 66
470 ด.ช.ณัฐพงศ์ จันทะเวียง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 66
469 ด.ช.ฤทธิพัฒน์ สุขเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทวรักษ์ 12 มี.ค. 66
468 ด.ญ.ดมิสา เจริญวัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 66
467 ด.ช.ธีรณัฐสช์ อินอ่อน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 66
466 ด.ญ.ชญานุตน์ ไชโย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหนองทองทราย 12 มี.ค. 66
465 ด.ญ.วรปภา ร่าเริง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 66
464 ด.ช.ณัฐภัทร จิตรอ่อน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านดงวิทยาคาร 12 มี.ค. 66
463 ด.ญ.ธนรัตน์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 66
462 ด.ญ.อนัตญา คำภีละ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 12 มี.ค. 66
461 ด.ช.ณัฐพงษ์ อินทร์จันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 12 มี.ค. 66
460 ด.ช.พชรพล เเข็งจัด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 66
459 ด.ญ.ณัฏฐณิชา พรมศร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 12 มี.ค. 66
458 ด.ช.พิชญ์ นาคฤทธิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 66
457 ด.ญ.ณัฐณิชา ยังประโยชน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 66
456 ด.ญ.ณิชาพร วิจตรโท ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 66
455 ด.ญ.ดารารัตน์ บุบผา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 66
454 ด.ช.พชรพงษ์ สันทรีย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ นครนายก 12 มี.ค. 66
453 ด.ช.ปราการ แก้วเงิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 12 มี.ค. 66
452 ด.ญ.ทัดดาว ยุทธการ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 66
451 ด.ญ.ปุณยนุช กำเหนิดน้อย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงวิทยาคาร 12 มี.ค. 66
450 ด.ญ.กัญญาณัฐณ์ ลาป้อง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดท่าด่าน 12 มี.ค. 66
449 ด.ญ.จิราพร คุ้มคง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศีรเมือง 12 มี.ค. 66
448 ด.ญ.ไพลิน สมคิด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 12 มี.ค. 66
447 ด.ช.ธาราเทพ พัชรวิจิตรวงศ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ คริสตสงเคราะห์ 12 มี.ค. 66
446 ด.ช.ด.ช.ภานุวัฒน์ พุ่มเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 66
445 ด.ช.ชุติเทพ จันทร์ตรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 12 มี.ค. 66
444 ด.ญ.ณัฐญา ใหม่คามิ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 66
443 ด.ญ.นราพร ชื่นจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 66
442 ด.ญ.พชรมณ นาวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 66
441 ด.ญ.พอเพียง บุญรอด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 12 มี.ค. 66
440 ด.ญ.ญาณิศา หาพุก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 66
439 ด.ญ.สิรินาถ สุขสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 66
438 ด.ญ.กัญณิกา คงสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดเจดีย์ทอง(สุขวิทยาคาร) 12 มี.ค. 66
437 ด.ญ.วาศิการ เดชพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 66
436 ด.ญ.กุลธิดา บุญจง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 12 มี.ค. 66
435 ด.ช.อันดา ฉายสุวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 66
434 ด.ช.กฤษณกันท์ จงสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 66
433 ด.ญ.สิริมนต์ สุขสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 66
432 ด.ช.ธีรสิทธิ์ กลางอนันต์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 12 มี.ค. 66
431 ด.ญ.ธิดารัตน์ วรรณโน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เขาน้อย 12 มี.ค. 66
430 ด.ช.ดนัยพัชร์ แสงทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 66
429 ด.ญ.ธิชาพัด วงทุมมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 12 มี.ค. 66
428 ด.ช.ปัญญพนต์ ธรรมะประดิษฐ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค?พิทยา 12 มี.ค. 66
427 ด.ช.สุทธิเกียรติ ใจปิง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 66
426 ด.ญ.สุพิชฌ์ญา ปิติกุลธรรม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาวรรค์พิทยา 12 มี.ค. 66
425 ด.ญ.อธิติยา ชมศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒บ้านตลาดเก่า 12 มี.ค. 66
424 ด.ช.ถิลเดช พินธุมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 66
423 ด.ช.คมสัน ทาบรรหาร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
422 ด.ญ.เบญญาภา พุ่มศิริทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านดงวิทยาคาร 11 มี.ค. 66
421 ด.ช.ณัฐวัฒน์ สินชู ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 11 มี.ค. 66
420 ด.ญ.บงกชกร ภูโคกยาว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ หนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 11 มี.ค. 66
419 ด.ญ.กัญญาวีร์ ถิรวัฒน์ภูวดล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
418 ด.ช.ฤชุวิญญ์ ธรรมรัตน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
417 ด.ช.คุณาธิป แก้วเหล็ก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ 11 มี.ค. 66
416 ด.ช.กันต์ตพัฒน์ กฤตสัมพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
415 ด.ญ.ถิรวรรณ อุ่นคำเรือง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 11 มี.ค. 66
414 ด.ญ.สุพรรณี นุชธิสาร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
413 ด.ช.อดิเทพ ทวีศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วันครู 11 มี.ค. 66
412 ด.ญ.พิมลดา กุหลาบ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงแขวน 11 มี.ค. 66
411 ด.ช.จิรโชติ บุตรคำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 11 มี.ค. 66
410 ด.ช.ธีรวุฒิ โฉมยงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
409 ด.ช.ปิยวัฒน์ รตนเขียวปาน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
408 ด.ญ.อัญชยา หลักฐาน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 11 มี.ค. 66
407 ด.ญ.นิตยา อินทะปัญญา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
406 ด.ช.กันต์ แก้วทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
405 ด.ช.ภานุพง แดงโส ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 11 มี.ค. 66
404 ด.ช.พชรพล เสริมทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
403 ด.ช.ปพนพัทธ์ วงษ์กมลชุณห์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โชคชัยรังสิต 11 มี.ค. 66
402 ด.ญ.ญดา รจนาสม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
401 ด.ช.เตชิต ประสาทพร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
400 ด.ญ.ชณิสรา จุลศักดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
399 ด.ญ.ชมพูนุช มากูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
398 ด.ช.กัญจน์ศิวัช เจรจิตร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
397 ด.ญ.พิมลพัชร์ ดีวาจา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงแขวน 11 มี.ค. 66
396 ด.ญ.เขมจิรา รสศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ 11 มี.ค. 66
395 ด.ญ.ขวัญข้าว โยงรัมย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดกุดตะเคียน 11 มี.ค. 66
394 ด.ช.ศุภวัฒน์ บัวเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
393 ด.ญ.สาวิตรี แผงศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดท่ามะปราง 11 มี.ค. 66
392 ด.ญ.ธัญชนก เนินใหม่ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
391 ด.ญ.ขวัญชรีย์ พิพัฒน์กุลชีวิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงวิทยาคาร 11 มี.ค. 66
390 ด.ญ.เกศรา ชินสมบูรณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
389 ด.ช.ปิยพัทธ์ วาติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดท้าวอู่ทอง 11 มี.ค. 66
388 ด.ช.ธนากร กองจันดา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
387 ด.ญ.บุษกร ธงไทยศิริ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 11 มี.ค. 66
386 ด.ช.ปวิทย์ ขาวผ่อง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
385 ด.ญ.ชลธิชา ชอบสะอาด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
384 ด.ช.กฤติกร ศรีใส ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
383 ด.ญ.ภัทรธิดา ตอโมกข์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 66
382 ด.ช.ศักย์ศรณ์ โตศักดิ์ศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
381 ด.ช.ภูมิพัฒน์ ธนศักดิ์ศุภเลิศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยาคม 11 มี.ค. 66
380 ด.ช.วรเมธ พุทธเฮง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
379 ด.ช.ปริญ กัณหหิรัญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดโคกหมู 11 มี.ค. 66
378 ด.ช.ธรรมโชติ บุณยาคม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
377 ด.ญ.ศรุตรา ภูสีฤทธิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนรครนายก 11 มี.ค. 66
376 ด.ช.ศุภณัฐ ศรีแก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1(วัดศรีเมือง) 11 มี.ค. 66
375 ด.ญ.ธวัลรัตน์ สังฆรัตน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
374 ด.ญ.อริศรา สารวัตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเจดีย์ทอง สุขวิทยาคาร 11 มี.ค. 66
373 ด.ญ.ชลดา นุ่มพูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 66
372 ด.ช.ฌัฐวัฒน์ ศรุตเดชาวงศ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
371 ด.ญ.กมลวรรณ พุ่มพิมล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
370 ด.ญ.ธัธชา เหล่าทวี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
369 ด.ช.พงศกร ภางาม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร8 11 มี.ค. 66
368 ด.ญ.จิรชยา ม่วงทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
367 ด.ญ.เบญญาภา พาพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
366 ด.ช.ธนกร คชารักษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
365 ด.ช.ปานพจน์ คนมั่น ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านโคสว่าง 11 มี.ค. 66
364 ด.ญ.กวินธิดา ธาตุมนตรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
363 ด.ช.บริพัตร ดวงพร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 66
362 ด.ญ.พิชญา นาคเกษม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สารสาสน์วิเทศสมุทรปราการ 11 มี.ค. 66
361 ด.ช.ศรัณย์ แสงสุวรรณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 11 มี.ค. 66
360 ด.ญ.กชกร บุญสำเร็จ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
359 ด.ช.ปภังกร มณีสวาท ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
358 ด.ญ.ฐิติยา ชัยณรงค์รัตน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดทุ่งแฝก 11 มี.ค. 66
357 ด.ช.ศรา แสงสุวรรณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 11 มี.ค. 66
356 ด.ช.ติวานนท์ ร่มโพธิ์ทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
355 ด.ญ.วรธิดา กิตติวรรธโนทัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
354 ด.ช.ณัฐภัทร นุชิตรัมย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ กองทัพบกอุปถัมภ์ อดิศรศึกษา 11 มี.ค. 66
353 ด.ญ.ปณิตา บัวเชย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
352 ด.ช.พลอธิป ธีระชาติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
351 ด.ช.กิตติพัฒน์ มณีนาค ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 66
350 ด.ญ.ปรินธีรา แพงเพ็ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 66
349 ด.ช.ปุณณพัฒน์ สำเริง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านกำแพงเศียร 11 มี.ค. 66
348 ด.ญ.กัญญ์ณัชชา พรมบุตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ิอนุบาลนครยก 11 มี.ค. 66
347 ด.ช.ธนภัทร เจริญคูณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนถาวรนิมิตร 11 มี.ค. 66
346 ด.ญ.พรญาดา ชีชะวา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 66
345 ด.ช.ภูเบศวร์ มั่นขันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รร.วัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 66
344 ด.ญ.มรกต พลเยี่ยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
343 ด.ช.พัชรพล อดิเรกคุณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
342 ด.ญ.สุพิชฌาย์ งามแก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 66
341 ด.ช.ภีมเดช สุขเครือเกิด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 66
340 ด.ช.พงศภัค เกตุมณี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
339 ด.ช.ปกเกล้า ทองประไพ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
338 ด.ญ.ณัฏฐณิชา บุญมั่ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
337 ด.ช.กันตพัฒน์ สุทธลักษณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
336 ด.ช.ศุภชัย แก้วกำพร้า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 66
335 ด.ช.ธีรภัทร เบียดนอก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 66
334 ด.ช.ณรงกร หมื่นแก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล​3บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 66
333 ด.ญ.ธัญชนก สร้อยเสนา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดศรีนาวา 11 มี.ค. 66
332 ด.ช.ณฤษิกร อุดมพรธนสาร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
331 ด.ญ.วิภาวี ปิ่นบุบผา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านโคกสว่าง 11 มี.ค. 66
330 ด.ญ.ณัฐณิชา ตอโมกข์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 11 มี.ค. 66
329 ด.ญ.พนิตสุภา ฉายมณี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
328 ด.ช.อนุพงษ์ จักรกลจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
327 ด.ญ.ธิญากร แย้มสุนทร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 66
326 ด.ญ.เขมิกา สมาธิปัญญา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
325 ด.ช.กุลชาติ เอมโกษา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 11 มี.ค. 66
324 ด.ช.พงศกร ยังขวัญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดธรรมปัญญา 11 มี.ค. 66
323 ด.ญ.ปิยธิดา ศรีบัว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
322 ด.ญ.สาวิกา บุญมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 11 มี.ค. 66
321 ด.ช.ชัยบดินทร์ ฐิตะภาส ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 11 มี.ค. 66
320 ด.ญ.ภัทรวดี แจ่มใส ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 11 มี.ค. 66
319 ด.ญ.ณิศชนา พาณิชย์เอกไพบูลย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 11 มี.ค. 66
318 ด.ญ.ณัฐพร นกน้อย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
317 ด.ญ.สรัญญา ยอดขาว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
316 ด.ช.นิธิศ ประเสริฐสุคนธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
315 ด.ช.เตชิต เอมสมุทร​ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา​_ 11 มี.ค. 66
314 ด.ช.พชรกร จันทร์ศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบานครนายก 11 มี.ค. 66
313 ด.ญ.ฐิติพร บุญเงิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดสันตยาราม 11 มี.ค. 66
312 ด.ช.พิญชยุตม์ ฮุยเป้า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 11 มี.ค. 66
311 ด.ช.พงศ์พันธุ์ เพ็ชระ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
310 ด.ญ.กัญลญา หอมจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
309 ด.ช.กษิติสัณห์ ยังฤทธฺ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 11 มี.ค. 66
308 ด.ญ.ไอรดา สร้อยเสนา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
307 ด.ญ.กัญญารัตน์ ดีเทียนอินทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์ 11 มี.ค. 66
306 ด.ช.วรฤทธิ์ เหรียญทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
305 ด.ช.ณัฐพล ขำอินทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 66
304 ด.ช.อติวัชญ์ เทียนรัตน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
303 ด.ช.ศุภวิชญ์ เพียรพิทักษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
302 ด.ญ.ณปภัสร มีประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหุบเมย 11 มี.ค. 66
301 ด.ญ.ณัฐณิชา แสงสว่าง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
300 ด.ญ.กัญญารัตน์ ทัศนา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลน้านนา(วัดช้าง) 11 มี.ค. 66
299 ด.ญ.นภัชศร เข็มทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดเข็มทอง 11 มี.ค. 66
298 ด.ญ.มนัสนันท์ เชียงแสน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดตำหนัก (ละเอียดชำนาญอนุศาสน 11 มี.ค. 66
297 ด.ญ.รุ่งนภา บรรดา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเข็มทอง 11 มี.ค. 66
296 ด.ญ.แพรวา ตงสถิตย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
295 ด.ช.ศุภวิชญ์ รักวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
294 ด.ญ.ธัญธรณ์ ซาซุม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
293 ด.ญ.รินลดา บุตรทองพิมพ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
292 ด.ญ.นารีรัตน์ คำนาย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
291 ด.ช.ณัฐวิโรจน์ จักขุจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
290 ด.ช.ชาลี เลิศภาณุมาศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
289 ด.ช.ณัฐฐนนท์ วรรณพงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
288 ด.ญ.ฉัตราภรณ์ วัฒนนุศิษย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
287 ด.ช.ชนินทร์ สำราญใจ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 11 มี.ค. 66
286 ด.ญ.นันทัชพร ชุมมิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
285 ด.ช.ธันวา ศิริปัญญา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 11 มี.ค. 66
284 ด.ญ.ฐิติรัชช ศิลานิล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
283 ด.ช.จิรายุ เนียมพรหมมาศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
282 ด.ช.วิวัฒน์ พวยอ้วน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
281 ด.ช.ชิษณุพงศ์ บุญหล้า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
280 ด.ญ.สุรางคณา บำรุงเรือง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 11 มี.ค. 66
279 ด.ญ.อภิชญา รังนา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
278 ด.ช.รัชชานนท์ เนินบก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
277 ด.ช.กษิดิศ แย้มบาล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านนาศรี-ดงเค็ง 11 มี.ค. 66
276 ด.ญ.โสภิญดา เอี่ยมอิ่ม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สุตธรรมาราม 11 มี.ค. 66
275 ด.ญ.ชนิสรา บุญมานะ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
274 ด.ช.สุกฤษฎิ์ เลิศณรงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
273 ด.ญ.อริสา ชายชน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
272 ด.ญ.กัญญาพัชร แสงจีน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
271 ด.ญ.ณัฐณิชา คงคา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 11 มี.ค. 66
270 ด.ญ.ขวัญลดา ช้างเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
269 ด.ญ.เทวิกา จันทะโชติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเข็มทอง 11 มี.ค. 66
268 ด.ญ.ปารมี เจริญดง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดจันทร์เรือง 11 มี.ค. 66
267 ด.ญ.กรรณิกา นิลชิต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 11 มี.ค. 66
266 ด.ญ.ณิชกานต์ ราศรีกฤษณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
265 ด.ญ.กุลรภัส เข็มเพลีย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังทิพย์พันธาราม 11 มี.ค. 66
264 ด.ญ.ณัชชา วันดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
263 ด.ญ.สวรส เลิกนอก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านเนินหอม 11 มี.ค. 66
262 ด.ช.ธนกิตติ สงวนศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหนองเตย ตั้งตรงจิตร 8 11 มี.ค. 66
261 ด.ญ.ปิยะฉัตร พรเลิศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
260 ด.ช.ภูมิรพี เสาวคนธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
259 ด.ญ.บุณยวีร์ สายนันท์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
258 ด.ช.พงศพัศ ฉิมพลี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
257 ด.ช.คุณานนต์ เกิดศิริ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
256 ด.ญ.รฏา รอดผึ้ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
255 ด.ญ.ณัฐภากัญญ์ มั่งคั่ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
254 ด.ญ.ลัลนารี เสียงประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 66
253 ด.ช.ธีระสิทธิ์ โสภี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
252 ด.ญ.ณลดา แสวงนิล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นาหินลาด 11 มี.ค. 66
251 ด.ญ.พรพัฒรัตน์ อำพันเพ็ญโรจน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 11 มี.ค. 66
250 ด.ญ.คนธรส สร้อยสม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดท่าช้าง 11 มี.ค. 66
249 ด.ช.เจษฎา เสมี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกระชาย 11 มี.ค. 66
248 ด.ช.วรากร ศรีนวลใย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
247 ด.ช.พุฒินาท กตัญญู ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
246 ด.ญ.แก้วกัลยา เสมอใจ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านตำ่บุญศิริ 11 มี.ค. 66
245 ด.ช.นภัทร คังคายะ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 11 มี.ค. 66
244 ด.ญ.พรปวีณ์ แซวประโคน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
243 ด.ญ.ฉัตราภรณ์ โพธิเวชกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชน 11 มี.ค. 66
242 ด.ญ.วรรณรดา หาญณรงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 66
241 ด.ญ.ชนัญชิดา คงนิ่ม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดคีรีวัน 11 มี.ค. 66
240 ด.ญ.ปิญาภร พวงดอกไม้ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
239 ด.ช.พยัคฆพล ปรีเปรม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
238 ด.ช.พงศพัศ พจนานุศิลป์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
237 ด.ช.กฤตธัช พระเพ็ชร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
236 ด.ช.ณภัทร สิทธหนิ้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ พรหมเพชร 11 มี.ค. 66
235 ด.ช.สุกฤษ กงแก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดกุดตะเคียน 11 มี.ค. 66
234 ด.ญ.กรภัค จันลา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
233 ด.ญ.ปิยพัชร์ ปล้องทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
232 ด.ช.กฤศ บุญคล้อย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
231 ด.ญ.จุฬาลักษณ์ วงษ์เสงี่ยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
230 ด.ญ.ด.ญ. ภัคชาดา ศรีม่วง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
229 ด.ช.กิจจา จันทวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 66
228 ด.ช.วรรณชัย ประทุมแก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
227 ด.ช.ธราดล ภูมิเจริญ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ นักบุญยอเเซฟอุปถัมภ์ หนองรี 11 มี.ค. 66
226 ด.ช.พงศธร แก้วกนก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 11 มี.ค. 66
225 ด.ช.ภาคภูมิ เรืองเดช ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
224 ด.ช.พงศกร นิ่มเรือง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
223 ด.ช.ศีวัช ชุ่มสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
222 ด.ญ.ญาณิดา ไชยสวน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกา 11 มี.ค. 66
221 ด.ช.ณัฐวุธ วานิคม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกระชาย 11 มี.ค. 66
220 ด.ญ.ทิพวรรณ เเก้วมณี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
219 ด.ญ.ฐิติมาภรณ์ พันทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
218 ด.ช.ปรเมศวร์ ทิมพูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 66
217 ด.ช.ภคิน วงษ์บุญธรรม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
216 ด.ญ.กฤตพร วงษ์ศิริ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์ 11 มี.ค. 66
215 ด.ช.ชนาธิป พูลเชื้อ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลวัดบ้านสร้าง 11 มี.ค. 66
214 ด.ญ.พิชยะภรณ์ กองแก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
213 ด.ช.ธนาภรณ์ พินารมย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
212 ด.ช.สิวะภัทร์ พรเลิศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
211 ด.ช.ภูริณัฐ พานิชอิงอร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 11 มี.ค. 66
210 ด.ช.ด.ช ศุภณัฐ รอดแก่นทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
209 ด.ช.กฤติน ทองเพ็ชร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 11 มี.ค. 66
208 ด.ญ.ฐิดารัตน์ ศรีวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลวัดบ้านสร้าง 11 มี.ค. 66
207 ด.ช.สิรภพ กาบภิรมย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสบกเขียว 11 มี.ค. 66
206 ด.ญ.กันย์สินี สังสมศักดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 11 มี.ค. 66
205 ด.ญ.สกุลไทย ศรีบัวเทพ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 66
204 ด.ช.คุณัญญา สิงคะ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
203 ด.ช.วชิรเมธี ศรีวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
202 ด.ญ.วริศรา ภุชฌงค์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
201 ด.ญ.นันท์นภัส เชาวกิจ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาสาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 66
200 ด.ญ.สิริวรรณ ใจเย็น ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
199 ด.ช.ธนดล นารี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 11 มี.ค. 66
198 ด.ช.ทองเทพ เย็นที ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 11 มี.ค. 66
197 ด.ญ.กรวรรณ นำทรัพย์วิจิตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงแขวน 11 มี.ค. 66
196 ด.ช.ศรัณยู ซิเซ็ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 66
195 ด.ญ.วิรมณ ปาจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุดตธรรมาราม 11 มี.ค. 66
194 ด.ช.จิรภานนท์ คำพาญาติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก(วัดวังกระโจม) 11 มี.ค. 66
193 ด.ช.ยุทธภูมิ ทองน่วม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 11 มี.ค. 66
192 ด.ช.ณัฐนันท์ ดาราภิรมย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 11 มี.ค. 66
191 ด.ญ.เพ็ญสุรางค์ ทุมมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
190 ด.ช.นภดล บุญจง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 66
189 ด.ญ.กรวีร์ ฮุยเป้า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
188 ด.ญ.ชัญญาภัค สีหะภาค ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
187 ด.ช.ภูปฐพี นาคคล้าย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงรียนวัดโยธีราฎษร์ศรัทธาราม 11 มี.ค. 66
186 ด.ญ.ฐิติ​ชญา มั่งคั่ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
185 ด.ญ.ชุตินันต์ ขาวผ่อง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 11 มี.ค. 66
184 ด.ญ.ณิชา ประจวบมูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 11 มี.ค. 66
183 ด.ญ.กันตินันท์ ขาววงศ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์ 11 มี.ค. 66
182 ด.ญ.ภิญญาภัทร ศักดิ์พรรณฑูรณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
181 ด.ญ.กัญญาวีร์ โสล่า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
180 ด.ช.ขวัญชัย แก้วกนก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
179 ด.ช.นภรัฐ ทองน่วม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
178 ด.ญ.สุมลรัตน์ มูลศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
177 ด.ญ.ไอรดา คุดเคน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 11 มี.ค. 66
176 ด.ญ.ปกฉัตร น้อยวัฒนา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 66
175 ด.ญ.อาทิตยา พงษ์ขจร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
174 ด.ญ.บุญยาพร นาคฤทธิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
173 ด.ญ.พรนภัส บาลโสง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
172 ด.ญ.ภัทรนันท์ เย็นจิตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดตำหนัก(ละเอียดชำนาญอนุศาสน์ 11 มี.ค. 66
171 ด.ช.ธนากร น่วมพิพัฒน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 11 มี.ค. 66
170 ด.ญ.อริสา แสงจีน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 66
169 ด.ญ.กนกวรรณ เดชห้าว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
168 ด.ช.ภิญาเดช พรรณไวย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
167 ด.ญ.ลภัสรดา ทาอาสา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
166 ด.ช.ธาวิน นิลวรรณ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
165 ด.ญ.มะลิวรรณ พงษ์ศา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
164 ด.ญ.สิรินทรา กาหล่ำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 66
163 ด.ญ.พิมพ์ลภัส ตันเดี่ยว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
162 ด.ช.บุณยวิทย์ ศรีประยูร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
161 ด.ญ.นิชาพรรณ ประกอบแก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
160 ด.ช.ณัฐนนท์ ชัยรัตน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดท้าวอู่ทอง 11 มี.ค. 66
159 ด.ญ.ณัฐพร ศรีสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1นครนายก 11 มี.ค. 66
158 ด.ญ.ปุญรวิภา คำเวียงจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ พราหมณี 11 มี.ค. 66
157 ด.ญ.ณัชชา วงษ์สายันต์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
156 ด.ช.ตรัยรัตน์ บุญทด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 11 มี.ค. 66
155 ด.ช.คุณาภัทร แก้วใส ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
154 ด.ช.รัชชานนท์ ปิ่นทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านโคกสว่าง 11 มี.ค. 66
153 ด.ญ.พิมพ์ลภัส โจรพัตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
152 ด.ญ.ปวริศา ตาดทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เชิดเจิมศิลป์ 11 มี.ค. 66
151 ด.ญ.รัชดาภรณ์ ป้องเขต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
150 ด.ช.กิตติพิชญ์ พรมมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 11 มี.ค. 66
149 ด.ญ.มณีร็อค ฮอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 11 มี.ค. 66
148 ด.ช.พชร หนองตะไกร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
147 ด.ญ.อริสรา พงษ์ขจร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
146 ด.ญ.ปุญญิสา นพพวง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 11 มี.ค. 66
145 ด.ช.ภาคิน จงใจเทศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
144 ด.ญ.ฐานิตา นิยม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
143 ด.ช.เมธา พวงมาลัย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก 11 มี.ค. 66
142 ด.ญ.เบญจมาศ มูลประจักร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครยก 11 มี.ค. 66
141 ด.ช.อนันยช แซ่โค้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
140 ด.ช.ภัทรโชติ ลัดลอย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
139 ด.ช.ธันวา คูณภาค ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
138 ด.ช.รัฐศาสตร์ พิมพิพัฒน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 11 มี.ค. 66
137 ด.ญ.ณัชญ์พิชชา จิรชัยธนาวัชร์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
136 ด.ช.คุณภัทร นาคมณี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
135 ด.ญ.สุดารัตย์ ศรีสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
134 ด.ช.พริษฐ์ สายหยุด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 11 มี.ค. 66
133 ด.ญ.ชญาดา พงษ์ชาญชวลิต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
132 ด.ช.ศุภณัฐ ภู่สุวรรณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
131 ด.ญ.เกศกมล เสือสวย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
130 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ทับทิม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
129 ด.ช.ชัชพิมุข อำมวย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ คริสตสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
128 ด.ช.กิตติเดช น้ำเงิน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
127 ด.ญ.ณัฐนันท์ บุญมา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 11 มี.ค. 66
126 ด.ช.วิพุธ ขันกสิกรรม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
125 ด.ญ.ศศิลดา มาสี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหุบเมย 11 มี.ค. 66
124 ด.ช.ปพนธนัย อ่อนละมูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
123 ด.ญ.สุพีรณัฐ ฉายเพิ่มศักดิ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 11 มี.ค. 66
122 ด.ช.สุทิวัส มั่นคง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
121 ด.ญ.อรชพร ทับทิม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
120 ด.ญ.พิมพ์ชนก พุมมีดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
119 ด.ญ.สุวภัทร แจ้งขาว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
118 ด.ญ.สุพิชญา หอมหวล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
117 ด.ญ.กมลชนก ยังทน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๓บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 66
116 ด.ช.พีรภัทร จันทรานนท์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
115 ด.ญ.กตัญญุตา วารวิจิตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 66
114 ด.ช.พิชญุตม์ ธาตุทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
113 ด.ญ.สุญญตา รอดโต ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
112 ด.ช.กิตติพิชญ์ น้ำมะลิ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
111 ด.ช.สุรภัทร คณฑา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
110 ด.ช.ณัฐภูมิ ปิ่นทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
109 ด.ช.เมธาวี นาคพูล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดทางกระบือ (เอื้อดีวิทยาคาร) 11 มี.ค. 66
108 ด.ช.ธีรภัทร์ ยูรสง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
107 ด.ญ.นภัสชญา บำรุงจิตต์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์ 11 มี.ค. 66
106 ด.ช.กันต์กนก นันทโกวัฒน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาท1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
105 ด.ญ.นิราวรรณ กิติพัฒน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดหนองทองทราย 11 มี.ค. 66
104 ด.ญ.ปาณิสรา คำพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม (หนู-บุ 11 มี.ค. 66
103 ด.ญ.เด็กหญิงพลอยพรรณวา บำเพ็ญศิลป์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านตํ่าบุญศิริ 11 มี.ค. 66
102 ด.ช.พิศิษฐ์ เจริญยิ่ง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
101 ด.ช.ชัชนันท์ ชัยณรงค์รัตน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
100 ด.ญ.พิฏชยธิดา มั่นคง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหุบเมย 11 มี.ค. 66
99 ด.ญ.กนกวรรณ คงขลิบ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
98 ด.ช.สิงหนาถ ละมัยกลาง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
97 ด.ญ.ธมนวรรณ ประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
96 ด.ช.กฤติน ธนไพบูลย์ภัทร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
95 ด.ช.อาฌานัย คำไกร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
94 ด.ญ.ศุภิสรา อุ่นตลาด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
93 ด.ช.สุทธิภัทร อินทะปัญญา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
92 ด.ช.ปุญญพัฒน์ เกินอาษา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
91 ด.ญ.ปพิชญา วงศ์กลัด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
90 ด.ช.พีรดนย์ สุบินนิมิตรศรี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
89 ด.ช.ภูมิพัฒน์ อนุกุลโภคารัตน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อัจฉริยะสามภาษา 11 มี.ค. 66
88 ด.ช.ศรันย์ บุญมาก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
87 ด.ญ.กมลชนก เจียมสกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
86 ด.ช.จิรพงศ์ เขียนจัตุรัส ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วันครู2504 11 มี.ค. 66
85 ด.ญ.ปภาดา สุทธโสม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
84 ด.ญ.ศรัญญา พรหมบุตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
83 ด.ญ.ปัญญ์ภัทร จงใจเทศ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
82 ด.ช.ดิศรณ์ ผลภาษี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
81 ด.ญ.นันทิพร อุ่นเรือน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 66
80 ด.ช.ฐณพงศ์ ขาวขำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
79 ด.ช.พสิษฐ์ พรหมใจรัก ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดทางกระบือ (เอื้อดีว 11 มี.ค. 66
78 ด.ช.ภคพล ยอดสนิท ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
77 ด.ช.ธนวัฒน์ อินทร์เนตร ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
76 ด.ญ.อาทิตยา สุดใจ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
75 ด.ญ.นภาวดี มณีกระจ่าง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล2บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 66
74 ด.ช.พิทักษ์พงษ์ กวีวัจน์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ 11 มี.ค. 66
73 ด.ญ.กานตรัตน์ บูนณัติ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 66
72 ด.ญ.ภารดี โพธิ์ทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
71 ด.ช.ธรณัฐ เทพทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
70 ด.ญ.บุษย์ภัทรสร แพบัว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
69 ด.ญ.ฐิตาพร พวงจินดา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
68 ด.ญ.ศศิวิมล เกี๋ยงหนุน ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
67 ด.ญ.ผกาพร โผกรุด ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 11 มี.ค. 66
66 ด.ญ.วรวลัญซ์ ปานสุข ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
65 ด.ญ.กฤติญดา ชลพัฒนา ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
64 ด.ญ.พิมพ์นิภา เอี่ยมละออ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
63 ด.ญ.นัชชา เอี่ยมสกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 66
62 ด.ช.พงศธร เจิมสุริวงศ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
61 ด.ช.ชนานันท์ ศรีภักดี ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
60 ด.ญ.จริญา พันจีบ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
59 ด.ญ.กัญญาภัค ชาติสกุลทอง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 11 มี.ค. 66
58 ด.ญ.ณัฐวรรณ ระวังป่า ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
57 ด.ช.พรหมพิริยะ โพธิ์ไชยโย ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
56 ด.ช.ภัทรวุฒิ สว่างแก้ว ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดดอนยอ 11 มี.ค. 66
55 ด.ช.จิตติ อากิม ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 66
54 ด.ญ.ญาณิศา เมฆสุวรรณ์ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชลนายกสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
53 ด.ญ.วริศรา ขอคำ ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
52 ด.ช.กวินทัต ขวัญสกุล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
51 ด.ช.ธีร์วริทธิ์ ป้อมเรือง ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 66
50 ด.ช.มาวิน พีชผล ม.1 : ห้องเรียนปกติ : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 66
49 ด.ช.จักรภัทร์ ราชวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 18 ก.พ. 66
48 ด.ช.ชยางกูร บุญโต ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program มาลาสวรรค์พิทยา 17 ก.พ. 66
47 ด.ญ.ญาณาธิป สืบจากศรี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 17 ก.พ. 66
46 ด.ช.พชร วรรณสกุล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เทศบาล1​ วัดศรีเมือง 17 ก.พ. 66
45 ด.ญ.จุฑารัตน์ พวงดอกไม้ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เทศบาล1วัดศรีเมือง 17 ก.พ. 66
44 ด.ญ.ณัฐพัชร์ นกน้อย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 17 ก.พ. 66
43 ด.ช.ธีรภัฐสช์ หอมธูป ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 17 ก.พ. 66
42 ด.ญ.สุกกันยา ไชยะนาด ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program วัดเอี่ยมประดิษฐ์ 17 ก.พ. 66
41 ด.ช.อสมา น้อยอุทัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อัจฉริยะสามภาษา 17 ก.พ. 66
40 ด.ญ.รัตนาภรณ์ โกเฮง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เหลียนหัว 17 ก.พ. 66
39 ด.ช.เมธาสิทธฺิ์ เกียรติิวิชัยงาม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program ไพฑูรย์วิทยา 16 ก.พ. 66
38 ด.ช.ธนวรรธน์ นพคุณาภรณ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ นครนายก 16 ก.พ. 66
37 ด.ช.กฤษิพชร เรืองเดฃ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อัจฉริยะสามภาษา 16 ก.พ. 66
36 ด.ญ.ชลันธร สุขศรี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 16 ก.พ. 66
35 ด.ช.กฤตภัค สมบัติ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 16 ก.พ. 66
34 ด.ญ.สุธิมนต์ สุขชม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 16 ก.พ. 66
33 ด.ญ.สิริศรี ศรีสุข ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 16 ก.พ. 66
32 ด.ช.ณฐกร แดงแปลง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 16 ก.พ. 66
31 ด.ช.ณเดชน์ ดอยลอม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 16 ก.พ. 66
30 ด.ญ.นิชาภรณ์ บุญปลูก ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 15 ก.พ. 66
29 ด.ญ.อารดา กาเบ้า ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 15 ก.พ. 66
28 ด.ช.ทวีศักดิ์ ภู่น้อย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program วชิรวิทย์เชียงใหม่ 15 ก.พ. 66
27 ด.ญ.จรรยพร ศุกรปัณฑร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 15 ก.พ. 66
26 ด.ญ.ฐิตารีย์ พระนคร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 15 ก.พ. 66
25 ด.ช.อาชวิน อยู่​สุข ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ​ นครนายก​ 15 ก.พ. 66
24 ด.ช.คุณานนท์ เลิศสกุลจินดา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบานครนายก 14 ก.พ. 66
23 ด.ช.ณัฐพิพัฒ ตันจ้อย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
22 ด.ช.เสฏฐวุฒิ แสงณรงค์ไขย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
21 ด.ญ.ปุณยนุช มีชัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 14 ก.พ. 66
20 ด.ญ.ศศิวรรณ จันทร์เปรม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบานครนายก 14 ก.พ. 66
19 ด.ช.ชิษณุพงศ์ เทศทับ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program คริสตสงเคราะห์ 14 ก.พ. 66
18 ด.ญ.พชรวีร์ ราษฎร์เจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
17 ด.ช.ปกภณ ไกรสรบัณฑิต ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
16 ด.ญ.ปทิตตา เปรมปรีดิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
15 ด.ญ.ฐานิตา ว่านเครือ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ (นครนายก) 14 ก.พ. 66
14 ด.ญ.ศศิธร เฉลิมพงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
13 ด.ญ.สุทัตตา รุ่งรัศมีวิริยะ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 14 ก.พ. 66
12 ด.ช.ธนภัทร เปรมปรีดิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อัจฉริยะสามภาษา 14 ก.พ. 66
11 ด.ญ.ชนม์นิภา จันทร์พรหมมา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อัจฉริยะสามภาษา 14 ก.พ. 66
10 ด.ญ.พิชามญชุ์ ธนภรณ์ไพศาล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
9 ด.ช.ชยาวิชญ์ วงศ์เพ็ชรทอง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
8 ด.ญ.ปภัสนรัลย์ กุลศิริพัตต์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 14 ก.พ. 66
7 ด.ช.หริวงศ์ โล่ห์นารายณ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เหลียนหัว 14 ก.พ. 66
6 ด.ญ.บุญญาพร ผดุงฤกษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
5 ด.ญ.ธารารัตน์ สังคโร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทย 14 ก.พ. 66
4 ด.ญ.กชมน สุดดี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
3 ด.ช.ศุภกร ใจมั่น ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66
2 ด.ช.ธนเดช มหัจฉริยวงศ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program มาลาสวรรค์พิทยา 14 ก.พ. 66
1 ด.ญ.เกวลิณ หะมณี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 66