ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจาก รร. สมัครเมื่อวันที่
545 ด.ญ.รุ่งรุจี คำอ่อน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โพธิวัฒน์​พิทยา 13 มี.ค. 65
544 ด.ช.สุริยะ มณีสุข ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลอำเภอปากพลี 13 มี.ค. 65
543 ด.ญ.ทิพย์สุคนธ์ เตชะวา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ท2บ้านตลาดเก่า 13 มี.ค. 65
542 ด.ญ.ณัฐธิดา สุภาพันธ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 13 มี.ค. 65
541 ด.ญ.ณัฐธยาน์ ใจทัศน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 13 มี.ค. 65
540 ด.ญ.สริตา ศรีนาเครือ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกระชาย 13 มี.ค. 65
539 ด.ช.ปวริศ สันติเลขวงษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกระชาย 13 มี.ค. 65
538 ด.ช.ธนพัฒน์ ตู้แก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โยธีราษฎร์ศรัทธาราม 13 มี.ค. 65
537 ด.ญ.เยาวพา จรไพรวัลย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 13 มี.ค. 65
536 ด.ช.ฉัตรวิรุฬ นพตากูล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสบกเขียว 13 มี.ค. 65
535 ด.ช.สุชานนท์ อยู่ฉ่าง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหนองเตยตั้งตรงจิตร 8 13 มี.ค. 65
534 ด.ช.สี่กร ขาวทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 65
533 ด.ช.สิทธิศัักดิ์ ดีสงเคราะห์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 65
532 ด.ญ.นิรชา อาภาสุนทรกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 13 มี.ค. 65
531 ด.ญ.ปิยกานต์ ศรีทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 65
530 ด.ญ.ชนาภา สัมพันธ์รัตนชัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสมบูรณ์สามัคคี 13 มี.ค. 65
529 ด.ญ.สุพิชฌาย์ บ้านหมู่ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนถาวรนิต 13 มี.ค. 65
528 ด.ญ.แก้วเก้า พรมวงษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 13 มี.ค. 65
527 ด.ช.ภูมิภัทร ยอดพินิจ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านกำแพงเศียร 13 มี.ค. 65
526 ด.ช.สกลธ์ภัฏช เมืองอำพัน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ 13 มี.ค. 65
525 ด.ญ.ณัฐชา แสนตัน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สายอนุสรณ์ 13 มี.ค. 65
524 ด.ช.ชยากร จันทุมมา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 13 มี.ค. 65
523 ด.ช.พุฒิพงค์ สมบูรณ์สุข ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดตำหนัก 12 มี.ค. 65
522 ด.ญ.ชฎามาศ ดำปรีดา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงวิทยาคาร 12 มี.ค. 65
521 ด.ญ.พิชามญชุ์ ฉวนศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 65
520 ด.ช.ภาวินทร์ แปกระโทก ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 65
519 ด.ญ.ชมพูเนกข์ ตั้งสิริสมบูรณ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลศรีวัฒนาวิทยา 12 มี.ค. 65
518 ด.ญ.โสภิดา สีหาโบราณ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 65
517 ด.ช.กรณพัฒน์ อำภาพร้อม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 65
516 ด.ญ.ชณัฐตา ถิรจิราธัญ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 65
515 ด.ช.ภูบดี คนมั่น ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านโคกสว่าง 12 มี.ค. 65
514 ด.ช.ปฏิพล สุจริต ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาริกา 12 มี.ค. 65
513 ด.ช.สมบัติ ประดิษฐสุข ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 65
512 ด.ญ.กชกร โถมขำ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 12 มี.ค. 65
511 ด.ญ.จิรวรรณ สังข์เสนาะ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 65
510 ด.ช.ธนพัฒน์ พ้นภัย ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ คริสตสงเคราะห์ 12 มี.ค. 65
509 ด.ญ.วิลาวัลย์ พงศ์เลขานนท์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 12 มี.ค. 65
508 ด.ช.กิตติ์ธนทัต จันทร์ไพศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิต มศว.องครักษ์ 12 มี.ค. 65
507 ด.ญ.กาญจน์ณัฏฐา เจษฎาชัญญากุล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ธัญวิทย์ 12 มี.ค. 65
506 ด.ช.อภิมุข สืบสายพันธ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 65
505 ด.ช.ชยพล คำสิงห์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดคลองโพธิ์ 12 มี.ค. 65
504 ด.ช.รัชชานนท์ คลองบ่อ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังนายฉิม 12 มี.ค. 65
503 ด.ญ.ธัญวรรณ ชาวป่า ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 12 มี.ค. 65
502 ด.ญ.ปุณยภรณ์ เกษมสุนทร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสบกเขียว 12 มี.ค. 65
501 ด.ช.ณัฐ บุญกล้า ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนสุดใจวิทยา 12 มี.ค. 65
500 ด.ญ.ชลดา เกิดลาภ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านกำแพงเศียร 12 มี.ค. 65
499 ด.ญ.ทรงสุดา แจ่มชัดใจ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โพธิวัฒน์พิทยา 12 มี.ค. 65
498 ด.ญ.นวพร สุวรรณฉิม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 12 มี.ค. 65
497 ด.ช.จีรพัฒน์ โพธิรุด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 65
496 ด.ญ.ณภัทร กลิ่นจำปา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 65
495 ด.ช.ปภังกร ยั่งยืน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 12 มี.ค. 65
494 ด.ช.กวิน ลายคาม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 12 มี.ค. 65
493 ด.ช.ปฏิพัทธ์ ยานตระกูล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บ้านบุ่งเข้ 11 มี.ค. 65
492 ด.ช.วุฒิภัทร เดชะกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
491 ด.ช.รชานนท์ พานนิน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 11 มี.ค. 65
490 ด.ญ.ศิศิรา โฮ่บรรรเทา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 65
489 ด.ช.สุเมธ หินซ้อน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 11 มี.ค. 65
488 ด.ญ.สุกัลยา สุขเจริญ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
487 ด.ช.องอาจ เอี่ยมอ่อน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โพธิวัฒน์พิทยา 11 มี.ค. 65
486 ด.ช.หฤษฎ์ แจ้งจุล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
485 ด.ช.ศุภรากร สิมมา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
484 ด.ญ.นันท์นภัส โหมดขาว ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 65
483 ด.ญ.วัชราภรณ์ จินะการณ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 65
482 ด.ช.ปริญญา นาวาพงษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
481 ด.ญ.วนิดา กระพันธ์เขียว ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดไผ่งาม 11 มี.ค. 65
480 ด.ช.ธนกฤต อินทวงษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 65
479 ด.ช.จีรเดช จันทะโชติ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 11 มี.ค. 65
478 ด.ญ.ปณิตตรา จั่นศิริ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ 11 มี.ค. 65
477 ด.ญ.ปวีณ์ธิดา ศรีชัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 65
476 ด.ช.โอสธี อินทร์มูลน้อย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
475 ด.ญ.ชวินนุช ล้ำทวีพรรณ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 65
474 ด.ช.พิทวัส บุญเกิด ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 65
473 ด.ช.กฤตบุญ เรืองหิรัญ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 65
472 ด.ญ.ณัชชา กงศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วังยายฉิม 11 มี.ค. 65
471 ด.ช.ธราเทพ น้อยโคตร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โพธิ์วัฒน์พิทยา 11 มี.ค. 65
470 ด.ช.สิงหชัย พยุงธรรม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 11 มี.ค. 65
469 ด.ช.วรดนัย เหมือนประสาท ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
468 ด.ญ.ธนภร ประจงมูล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดป่าศรีถาวรนิมิต 11 มี.ค. 65
467 ด.ญ.ไรวินท์ คมคาย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 11 มี.ค. 65
466 ด.ญ.ชนินาถ นาคฤทธิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
465 ด.ญ.จุฑารัตณ์ ศรีจันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 11 มี.ค. 65
464 ด.ญ.พิมพิชชา สมบุญ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 11 มี.ค. 65
463 ด.ญ.รัมภา เปรมมณี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 11 มี.ค. 65
462 ด.ช.ณัฐพงศ์ นาคนาคา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
461 ด.ช.มานะชัย กรมหัวไผ่ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดธรรมปัญญา 11 มี.ค. 65
460 ด.ญ.นัชยา สุวรรณชาติ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
459 ด.ญ.ณัฏฐพัชร มงคล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
458 ด.ช.ณภัทร ทองภู ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
457 ด.ช.วรภพ พิทักษ์เขตขัณฑ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
456 ด.ญ.มนัสวี ปาทาน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 11 มี.ค. 65
455 ด.ช.ธนากร พึ่งเนตร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 11 มี.ค. 65
454 ด.ช.อุ้มเพชร พลเวียงธรรม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 11 มี.ค. 65
453 ด.ญ.ศศิธร คงนิ่ม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดคีรีวัน 11 มี.ค. 65
452 ด.ช.ณัฐวุฒิ อุสาขะ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนบ้านคลองเหมือง 11 มี.ค. 65
451 ด.ช.พงพิพัฒษ์ ธงไทยศิริ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 11 มี.ค. 65
450 ด.ญ.วรัชยา ดวงพร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
449 ด.ญ.คิรากร ประสงค์ศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
448 ด.ช.ธราเทพ ปาสีเหล็ก ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
447 ด.ญ.กันยารัตน์ สุสม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหนองทองทราย 11 มี.ค. 65
446 ด.ญ.ปิยาภรณ์ จีนไม้ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
445 ด.ช.วันชัย ภูมิพลับ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 65
444 ด.ญ.สุวิมล เขียวโรจน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนบ้านคลองเหมือง 11 มี.ค. 65
443 ด.ช.ศุภัคกรณ์ นาคศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 11 มี.ค. 65
442 ด.ญ.วรัญญา ดวงพร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
441 ด.ญ.พิชชาภา ทรัพย์วงศ์ปัญญา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
440 ด.ญ.ปภาดา ก้านแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 11 มี.ค. 65
439 ด.ช.วรพล พรสวัสดิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดกุดตะเคียน 11 มี.ค. 65
438 ด.ช.สรวิศ จิตรซื่อ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 11 มี.ค. 65
437 ด.ช.รัตนวัตร์ เนียมนุช ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ หัวเขาแก้ว 11 มี.ค. 65
436 ด.ญ.นันทนัช ปรีสมัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
435 ด.ช.ณัฐภูมิ พูลเพียร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 11 มี.ค. 65
434 ด.ญ.นันทนัช พงษ์สวัสดิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดศรีสุวรรณ 11 มี.ค. 65
433 ด.ช.ณัฐชนน สว่างอารมย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
432 ด.ช.พิชัยภูษิต เพ็ชรปิ่นแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 11 มี.ค. 65
431 ด.ญ.กาญจนาภรณ์ หลวงจ๋า ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
430 ด.ช.ดนัย แซ่หริ่ม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 11 มี.ค. 65
429 ด.ช.วรพันธุ์ รอบคอบ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
428 ด.ญ.ศศิพร นาคนาคา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 65
427 ด.ญ.ชญาภา ขวัญทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 11 มี.ค. 65
426 ด.ช.วรกฤศ วัชรโรจน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
425 ด.ช.ก้องภพ ธรรมภักดี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านดงแขวน 11 มี.ค. 65
424 ด.ญ.กนกพร มากเจริญ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาล 11 มี.ค. 65
423 ด.ช.รัตนชัย สว่างเวียง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
422 ด.ช.ยศภัทร แดงประดับ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
421 ด.ญ.ฐิติรัตน์ งามมีศรีเกษม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 11 มี.ค. 65
420 ด.ญ.นรมน ฉัตรทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 65
419 ด.ญ.ภัคพร สิงหน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดบางปรัง 11 มี.ค. 65
418 ด.ญ.อนัญญา ยศยิ่งยง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
417 ด.ญ.พัชราภา พูลสวัสดิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 11 มี.ค. 65
416 ด.ช.อนวัช ยอดทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ บางยี่ขันวิทยาคม 10 มี.ค. 65
415 ด.ช.ประพัฒน์พงศ์ ฤทธิ์มาก ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
414 ด.ญ.ณัฐชยา โทผา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดเกาะกา 10 มี.ค. 65
413 ด.ญ.ศุภิดา ดวงเจริญศิริ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
412 ด.ญ.อรรถยา อาษามั่น ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
411 ด.ช.ชิติพัทธ์ จันทร์สิงห์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
410 ด.ญ.สุนันทา ยิ้มสวน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 10 มี.ค. 65
409 ด.ช.ธนโชติ จีรประภาพันธุ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
408 ด.ญ.พิมพ์รภัช ขอดคำ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๓ 10 มี.ค. 65
407 ด.ญ.ปิยะธิดา ปานเทวัญ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
406 ด.ช.ตรัยคุณ ศีตะปันย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
405 ด.ญ.เหมือนฝัน อยู่คะเชนทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดดอนยอ 10 มี.ค. 65
404 ด.ช.มงคลชัย สูงเเข็ง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 10 มี.ค. 65
403 ด.ญ.รัตตนาภรณ์ ห้วยมะโกก ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านโคกสว่าง 10 มี.ค. 65
402 ด.ช.สุทธิพงศ์ นาดี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ กองทัพบกอุปถัมภ์จักรพงษ์พิทยาล 10 มี.ค. 65
401 ด.ญ.พุฒิประภา เทียมเวช ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
400 ด.ญ.พิณณ์ประภา เทียมเวช ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
399 ด.ช.ไชยวัฒน์ ศิริปัญญา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวน) 10 มี.ค. 65
398 ด.ช.ปริญญา ตราชู ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 10 มี.ค. 65
397 ด.ช.ศรัญ ทองเรือง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
396 ด.ช.จิรเดช บุตรแสง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
395 ด.ญ.เปมิกา น้อมระวี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
394 ด.ญ.พลอยชมพู สายพนัส ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
393 ด.ช.ธีเดช ผดุงขันธ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
392 ด.ญ.ธิดามาศ แสวงชอบ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดทองย้อย(วุฒิกรประชานุกูล) 10 มี.ค. 65
391 ด.ช.พงศกร ยอดขวัญ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาริกา 10 มี.ค. 65
390 ด.ญ.จันทร์จิรา ดวงพรม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 10 มี.ค. 65
389 ด.ช.รัตนศักดิ์ พิกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 10 มี.ค. 65
388 ด.ญ.วรรณพร พรมมอน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 10 มี.ค. 65
387 ด.ญ.ศุภกานต์ องอาจ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
386 ด.ช.ทักษพงศ์ ธนาเพิ่มทรัพย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ พระหฤทัย คอนแวนต์ 10 มี.ค. 65
385 ด.ช.ฐปนัท เเสงอาวุธ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 10 มี.ค. 65
384 ด.ช.ธนพงศ์ มูลอุดม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
383 ด.ญ.ณัฐกานต์ วิชัยรัมย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล๑ วัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
382 ด.ญ.อมรรัตน์ นาคพูล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดธรรมปัญญา 10 มี.ค. 65
381 ด.ช.กรวิชญ์ เจียมวงศากุล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดคีรีวัน 10 มี.ค. 65
380 ด.ช.ยศพนธ์ สุขสวัสดิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
379 ด.ญ.พิมรดา บุญห่อ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดธรรมปัญญา 10 มี.ค. 65
378 ด.ช.ปิยะ น้อยก้อน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(ศรีประชานคร 10 มี.ค. 65
377 ด.ญ.ประวัณกรณ์ บุญเกิด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดธรรมปัญญา 10 มี.ค. 65
376 ด.ช.ธนากร ลายคลาม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
375 ด.ช.วงศกร งามอาการ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดท้าวอู่ทอง 10 มี.ค. 65
374 ด.ช.ภีมณัฐ ทาดา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
373 ด.ญ.ขวัญภภร บัณฑิต ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
372 ด.ช.ชนะพล หวังกุศล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อำนวยพิทยา 10 มี.ค. 65
371 ด.ญ.พรปวีณ์ เจริญ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
370 ด.ช.นำโชค อุ่นหนู ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 10 มี.ค. 65
369 ด.ญ.พัชรียา ม่วงประเสริฐ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 10 มี.ค. 65
368 ด.ช.คเณศสิทธิ์ เจริญ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
367 ด.ญ.ปารณีย์ มีใจ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สุตธรรมาราม 10 มี.ค. 65
366 ด.ญ.ปรียาพร เรืองประยูร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 10 มี.ค. 65
365 ด.ญ.พิมพ์ลตา สถานทรัพย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สุตธรรมาราม 10 มี.ค. 65
364 ด.ช.นนทกานต์ เหยือกเงิน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
363 ด.ญ.พิมพกานต์ มีอาษา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ บ้านต่ำบุญศิริ 10 มี.ค. 65
362 ด.ญ.พิมชนก ทำสันเทียะ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 10 มี.ค. 65
361 ด.ช.ชิษณุพงศ์ แซ่โอ๊ว ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ละอออุทิศ 10 มี.ค. 65
360 ด.ช.ธาดา ทองประมูล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
359 ด.ช.โยธิน ธัญญสมบูณ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
358 ด.ช.อานนท์ สุวรรณโครธ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 10 มี.ค. 65
357 ด.ญ.พรลภัส ไพรบึง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 10 มี.ค. 65
356 ด.ญ.ธวัลรัตน์ ป้องศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
355 ด.ญ.ธราทิพย์ จวนเจริญ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดดอนยอ 10 มี.ค. 65
354 ด.ญ.จันทร์ฉาย สีมา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
353 ด.ช.อติคุณ เตบุญมี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าช้าง (แสงปัญญาวิทยาคาร) 10 มี.ค. 65
352 ด.ญ.โชติ​กา​ หล้าพวง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
351 ด.ญ.ณัฐธิดา นามอาษา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
350 ด.ช.ภาณุ​วัฒน์​ พง​พ​ั​น​ธ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
349 ด.ช.วิทูร เนตรโรจน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
348 ด.ญ.ญาณภัทร แก้วกิจจา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 10 มี.ค. 65
347 ด.ช.อณุพงษ์ ตวงทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
346 ด.ญ.พิชญาภา แก้วบุญตรี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนบ้านเตยใหญ่ 10 มี.ค. 65
345 ด.ช.ภูริวัฒน์ แว่นรัมย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
344 ด.ช.จักรพรรณ เปรมานุพันธ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 10 มี.ค. 65
343 ด.ช.ภูริช มีเคน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 10 มี.ค. 65
342 ด.ช.อนันดา นามคำ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 10 มี.ค. 65
341 ด.ช.อภิวัฒน์ ขอผึ่งกลาง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบทล3บ้านต่ำบุญศิริ 10 มี.ค. 65
340 ด.ญ.พริมรตา ดีเส็ง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
339 ด.ญ.กัญญาวีร์ บุญส่ง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสันตะยาราม 10 มี.ค. 65
338 ด.ญ.ภักลัดดา เดชขุนพล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 10 มี.ค. 65
337 ด.ญ.พิมพ์สุดา พิลาบุตร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 10 มี.ค. 65
336 ด.ญ.อรวรรณ ยังมี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 10 มี.ค. 65
335 ด.ญ.ณัฏฐธิดา ทรัพย์ศรีศุภชัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
334 ด.ญ.ภิญญาภัทร ผลโภชน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 10 มี.ค. 65
333 ด.ญ.สุรีย์พร จงใจใฝ่ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนบ้านคลองเหมือง 10 มี.ค. 65
332 ด.ญ.อริสา ธานินทราวัฒน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
331 ด.ช.เอกวัฒน์ ธาตุทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
330 ด.ช.ญาณวิทย์ ศรีญาโณทัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
329 ด.ญ.ธนกมล เสนาปิน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
328 ด.ช.สิทธิศักดิ์ แก้วสี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
327 ด.ช.สิงหพัชร โกเมนเอก ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
326 ด.ช.สุวิศิษฎิ์ พรหมจรรย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 10 มี.ค. 65
325 ด.ช.อดุลย์วิทย์ ดุงโคกกรวด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 10 มี.ค. 65
324 ด.ญ. อรอุมา ทองอินทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
323 ด.ช.ธีมา หงษ์ทรง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
322 ด.ช.ธนกฤติ กูดบ้านหนอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
321 ด.ช.ณัฐชนน จันทง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเเมือง 9 มี.ค. 65
320 ด.ญ.นภัสสร บุญกอแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๓ บ้านตํ่าบุญศิริ 9 มี.ค. 65
319 ด.ญ.ปพิชญา คมขำ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
318 ด.ญ.นันทัชพร บุญยะสิทธิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
317 ด.ญ.ธนิดา จั่นหยวก ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
316 ด.ช.หฤษฎ์ กิติชัยชนะพงศ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
315 ด.ช.พุฒิภูมิ ชุ่มชื่น ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
314 ด.ช.สิปปกร ทิพโกมุท ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
313 ด.ญ.วิรัลพัชร การะเกษ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
312 ด.ช.นพรัตน์ ปิดประทุม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
311 ด.ช.บุญยวีร์ เพาะบุญ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
310 ด.ญ.จิดาภา จอมคำสี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
309 ด.ญ.ปณาฬี ศิลาอาจ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ปร 9 มี.ค. 65
308 ด.ช.ปณิธิ หัดโท ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
307 ด.ญ.ภัทรดารา รอดภัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ 9 มี.ค. 65
306 ด.ช.วรฉัตร บุญพิศน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
305 ด.ญ.ภัทรภรณ์ อุทโท ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสันตยาราม 9 มี.ค. 65
304 ด.ช.ฐณะวัฒน์ ขันทองตรีสิน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดโคกลำดวน 9 มี.ค. 65
303 ด.ช.เรืองวุฒิ ยังพิทักษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
302 ด.ช.กฤษฎา มหุตรฤกษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
301 ด.ช.ธนรัตน์ วิวัฒน์วานิช ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
300 ด.ญ.พรลภัส อุปปรา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดดอนยอ 9 มี.ค. 65
299 ด.ญ.ฉัตรพร นาสารีย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
298 ด.ญ.ณัชชา พลสงคราม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 65
297 ด.ช.ภูริวัฒน์ เต็มสอาด ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 9 มี.ค. 65
296 ด.ญ.ปทิตญา คนซื่อ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รร.อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
295 ด.ช.ปุณณัตถ์ ตันสกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
294 ด.ญ.ธัญธนา โพธิ์เวชกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
293 ด.ญ.วิรัลพัชร พิพัฒสุภาพงศ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
292 ด.ช.ปณต รอบคอบ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
291 ด.ญ.ณัฏฐกานต์ ชาญศิริเมธา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
290 ด.ช.กิตติชัย นิลบุตรดา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
289 ด.ช.ธนพล แก้วหิงษา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
288 ด.ช.อนันตศักดิ์ เกาะกาใต้ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
287 ด.ช.ชัชชัย กันชัย ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเชียงคำ(วัดพระธาตุสบแวน) 9 มี.ค. 65
286 ด.ญ.กนกภรณ์ พลสงคราม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดดอนยอ 9 มี.ค. 65
285 ด.ช.สิทธิพล เทียวประสงค์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
284 ด.ญ.กัญญาณัฐ ทรงเกตุกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
283 ด.ญ.วิรัฐยา เหล่าชัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 9 มี.ค. 65
282 ด.ญ.พิมพ์นภา ต้นพุฒ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 9 มี.ค. 65
281 ด.ญ.ชาลิสา แผ้วสวัสดิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าข่อย 9 มี.ค. 65
280 ด.ญ.กมลชนก บัวพก ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมมาราม 9 มี.ค. 65
279 ด.ญ.ไอรดา แอสระ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
278 ด.ช.ณฐกร พินหอม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
277 ด.ช.นทีเทพ พรหมบุตร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
276 ด.ญ.จิรภิญญา ดอกบัว ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ คริตสงเคราะห์ 9 มี.ค. 65
275 ด.ช.วงศกรณ์ ภู่โต๊ะยา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางปรัง 9 มี.ค. 65
274 ด.ช.กันตภณ จิตสอาด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
273 ด.ช.สุรศักดิ์ รอดศิริ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
272 ด.ช.วิชญ์พงศ์ เอี่ยมพาหล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
271 ด.ญ.กนกวรรณ ผ่องศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลวัดบ้านสร้าง 9 มี.ค. 65
270 ด.ญ.ชลธิชา คงมั่น ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
269 ด.ญ.ดวงพร เลิศขจรสุข ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
268 ด.ญ.สิริวรรณ รัตนสุข ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
267 ด.ช.สุธนัย คำสกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
266 ด.ญ.ขวัญฤดี โพธิ์แสง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โพธิ์วัฒน์พิทยา 9 มี.ค. 65
265 ด.ญ.พรปวีณ์ เกตุไทย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 65
264 ด.ญ.สุภัสรา สุทนธ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
263 ด.ช.อชิตะ สุทธิเจษฎาโรจน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศมหาวิทยาลัยสวนดุ 9 มี.ค. 65
262 ด.ช.ธีรภัทร ปล่องทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ นครนายก 9 มี.ค. 65
261 ด.ญ.กานต์ชนิตา บำรุงกิจ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
260 ด.ช.ปวริศ สิทธิไพร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
259 ด.ญ.วรรณธนาต์ ขำโคกกรวด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 9 มี.ค. 65
258 ด.ญ.ธนัชพร เจียมสกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
257 ด.ช.พงศภัค สมพงษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
256 ด.ช.ธนพล ลิ้มทองมณี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดบางปรัง 9 มี.ค. 65
255 ด.ญ.อัญชิสา อ่อนละมูล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
254 ด.ช.ปัณณวัชร์ จิระราศีพงศ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สิธิตละอออุทิศ นครนายก 9 มี.ค. 65
253 ด.ญ.พิชญา เจริญวัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
252 ด.ช.ดลภพ เกตุมาลี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดสัตยาราม 9 มี.ค. 65
251 ด.ญ.ณพิชยา ธรรมดิษฐ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
250 ด.ญ.กันต์กนิษฐ โยธีธัญญกิจ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 9 มี.ค. 65
249 ด.ญ.ลักษณารีย์ แก้วกนก ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
248 ด.ญ.ปภาวรินทร์ ฉิมวัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
247 ด.ญ.จารวี น้ำเงิน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
246 ด.ญ.รัมภ์รดา เพ็ญญะ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
245 ด.ญ.วรรธนา พันธุ์สำโรง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
244 ด.ญ.ภคพร เข็มทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศ 9 มี.ค. 65
243 ด.ช.พิรัศมิ์พล สุขประเสริฐ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดใหม่กรงทอง ในพระราชูปถัมภ์ส 9 มี.ค. 65
242 ด.ญ.พราวฝัน สง่ารัตนพิมาน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
241 ด.ช.จิรภาส เเสงอาทิตย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
240 ด.ญ.เพ็ญพิชญา เหล่าวงศ์โคตร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
239 ด.ช.ชินดนัย สว่างเวียง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
238 ด.ช.ไตรทศ แก้วโพธิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 9 มี.ค. 65
237 ด.ญ.ชนิกานต์ วงค์ราษฎร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดพระงาม(สามัคคีพิทยา) 9 มี.ค. 65
236 ด.ช.ธันวา เย็นฉ่ำ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
235 ด.ญ.ศศิวิมล พูลผล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
234 ด.ช.ปาโมกข์ กุเวฬรัตน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดคู้บอน(วัฒนานันท์อุทิศ) 9 มี.ค. 65
233 ด.ญ.เจตสุภา บำรุงจิตต์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
232 ด.ช.ชนะภัย กีติพรหม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
231 ด.ช.ศิวลี แย้มสุนทร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทสบาล2บาทตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
230 ด.ญ.ณัฐธิญา โพธิ์กาศ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
229 ด.ญ.ธนัฐฐา ดาราภิรมย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
228 ด.ญ.เมธาวี โทแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดโพธิ์ 9 มี.ค. 65
227 ด.ญ.พิมพ์วลัญช์ พวงดอกไม้ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
226 ด.ญ.กรตินันท์ พันอาษา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
225 ด.ช.กิตติศักดิ์ สมตน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
224 ด.ช.ธีรเดช ภิรมย์เกษร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
223 ด.ช.ลินณวัฒน์ ทางธรรม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
222 ด.ญ.ชลธิชา สุวรรณสุข ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดดอนยอ 9 มี.ค. 65
221 ด.ญ.อรจิรา พันจีบ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
220 ด.ญ.รัจนา ลิน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
219 ด.ช.อนุวัตร ไชยสอาด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนาก 9 มี.ค. 65
218 ด.ญ.ปรียาภรณ์ ขันธนิยม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลดรุณานุกูลลานกระบือ 9 มี.ค. 65
217 ด.ช.ประพัฒน์พงษ์ กองแก้ว ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
216 ด.ช.ธนวันต์ วิรชัมาศโกมล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
215 ด.ญ.สุชาญา ปิ่นทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนชุมชนวัดเชี่ยวโอสถ 9 มี.ค. 65
214 ด.ญ.ภัทรชิษฎา อินทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดวังปลาจีด 9 มี.ค. 65
213 ด.ญ.ณัฐพร วาจามั่น ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดคลองโพธิ์ 9 มี.ค. 65
212 ด.ช.ปัณณธร เชิดชู ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
211 ด.ญ.ปุณณมาส พันธุ์งาม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
210 ด.ญ.ธนวรรณ ภิรมรื่น ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา 9 มี.ค. 65
209 ด.ญ.นิกกี้ ซาย ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
208 ด.ญ.ปุญยวีร์ สุวิชากร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
207 ด.ญ.กิมฮวน ลี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
206 ด.ช.รัตนชัย แก่นเผือก ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
205 ด.ญ.อรไพลิน แสงใส ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
204 ด.ช.ธีทัต สุขสำราญ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลบ้านนา (วัดช้าง) 9 มี.ค. 65
203 ด.ช.ณัฐพนธ์ สุคนธสาร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 9 มี.ค. 65
202 ด.ญ.ชลธิชา สุขสุมิตร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 65
201 ด.ญ.พรนัชชา พรหมพราย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
200 ด.ญ.สุพรรณิการ์ กายเงิน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
199 ด.ญ.ภิญญามาศ ครบอุดม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโร 9 มี.ค. 65
198 ด.ญ.จิรภัทร์ แก่นสาร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนธัมมสิริศึกษานนทบุรี 9 มี.ค. 65
197 ด.ญ.ไมฮวง ลี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
196 ด.ญ.กวิษา กลิ่นเกษร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
195 ด.ช.ปองคุณ ขุนหาญ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
194 ด.ช.พงศกร ทองใบ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เซนต์โยเซฟอุปถัมภ์หนองรี 9 มี.ค. 65
193 ด.ช.พลวรรธน์ พันธุ์พฤกษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
192 ด.ช.พงษ์ศธร พิมพาคุณ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
191 ด.ญ.สุมินตรา เเจ่มชัดใจ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
190 ด.ช.ธนภูมิ ชูเชิด ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางหอย 9 มี.ค. 65
189 ด.ช.ศิรสิทธิ์ ขำวิเศษ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
188 ด.ญ.เบญจวรรณ แป้นไผ่ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
187 ด.ญ.นิศาชล เลาหะไพบูลย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
186 ด.ช.ศรัณญ์ คนมั่น ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
185 ด.ญ.อรวรรณ สารโพคา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 9 มี.ค. 65
184 ด.ญ.ณิชชานันท์ ธนพรเศรษฐสิน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
183 ด.ช.ณัฐปกรณ์ บุษราคัมวดี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒(บ้านตลาดเก่า) 9 มี.ค. 65
182 ด.ช.ธนวัฒน์ มะลิ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
181 ด.ญ.อภิญญา แดงคำ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 65
180 ด.ช.จารุวัฒน์ กินขุนทด ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
179 ด.ญ.ลลพร จรัสเตโชกูล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนศรีนาวา 9 มี.ค. 65
178 ด.ช.กฤตเมธ พรมจันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
177 ด.ช.พัชรพงศ์ คงศร ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
176 ด.ญ.กนิษฐา สินไชย ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
175 ด.ญ.พิชชาภา ฝีมือช่าง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
174 ด.ช.อชรายุ อภิสิทธิ์คุณ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
173 ด.ญ.ธัญวรัตม์ วงษ์พระจันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางหอย 9 มี.ค. 65
172 ด.ญ.รินรดา เฉลิมศักดิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
171 ด.ญ.ธัญรดา ปาจันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
170 ด.ช.ปภาวิน มดเเสง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนคริสตสงเคราะห์ 9 มี.ค. 65
169 ด.ญ.ภาวินี แซ่เฒ้า ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
168 ด.ญ.ธนภรณ์ คำพันธ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
167 ด.ช.อชิตพล ชอบสะอาด ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
166 ด.ญ.ณภัทรชนันท์ เขียวโรจน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 9 มี.ค. 65
165 ด.ญ.จิดาภา นกอยู่ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดบางหอย 9 มี.ค. 65
164 ด.ญ.มณีรัตน์ พลแสน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มารีวิทยากบินทร์บุรี 9 มี.ค. 65
163 ด.ช.พสิษฐ์ อินศิริ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
162 ด.ช.ปฏิภาณ ดวงจันทราศิริ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
161 ด.ญ.มุฑิตา มณีวรรณ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
160 ด.ช.ชญาธร อุทธจันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
159 ด.ช.ณัฐวุฒิ สุนิพัฒน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
158 ด.ช.ปพน สายสุวรรณ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
157 ด.ช.ธรรมภัทร์ เพชรใหม่ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
156 ด.ช.ภิรัตน์ อ่อนละมูล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ รร.เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
155 ด.ช.นภัสรวี เอี่ยมสอาด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
154 ด.ญ.สิริกานต์ สกลฤทธิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 65
153 ด.ช.พรพิพัฒน์์ ศรีส้มป่อย ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
152 ด.ช.ณฐกร​ เหลืองวัฒนพาณิช ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
151 ด.ญ.พรปวีณ์ เนติ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
150 ด.ญ.กันญารัตน์ บุญฤทธิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๒ บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
149 ด.ช.ติณณภพ พันธมา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
148 ด.ญ.ภูษิตา ประทุมวงษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
147 ด.ช.ศุภกิตติ์ พรหมโสธรไพศาล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
146 ด.ญ.ณัฐณิชา สวนบุญ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ถาวรนิมิต 9 มี.ค. 65
145 ด.ญ.พรนวพัฒน์ อำพันเพ็ญโรจน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
144 ด.ช.สิรภัทร ตูมไทย ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สันตยาราม 9 มี.ค. 65
143 ด.ญ.ภัทรานิษฐ์ ปิยะพิสุทธิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
142 ด.ญ.วิโรษณา เจริญธรรม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
141 ด.ช.ภัทรกร สีหาโม่ง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมาราม 9 มี.ค. 65
140 ด.ญ.พรรณธร รอดสั้น ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
139 ด.ช.นภัสดล เอี่ยมสอาด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
138 ด.ญ.เขมิกา อนันวัตไพศาล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
137 ด.ช.ภัคศรัณย์ สันติธรารักษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
136 ด.ญ.ปาริฉัตร ชาสะอาด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
135 ด.ญ.ชฎาทิพย์ บุญกล้า ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
134 ด.ช.ณัฏฐศรัณยุ์ อิสระเสนารักษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1 วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
133 ด.ช.ณัฐฐินันท์ ดิษฐ์สุข ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
132 ด.ญ.ภัทรวรา มณีกิจ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อโศกวิทย์อ่อนนุช 9 มี.ค. 65
131 ด.ญ.นงนุช งามอาการ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนวัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
130 ด.ญ.ภัทรมล บุญเคลิ้ม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
129 ด.ช.รัตนชัย รักคิด ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
128 ด.ญ.จิตรานุช กุลศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
127 ด.ญ.กีรติกา ดีมาก ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าข่อย(ศาสนกิจโกศล) 9 มี.ค. 65
126 ด.ช.พชรวินทร์ ขาวผ่อง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
125 ด.ช.วิธาวินท์ แน่นอุดร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
124 ด.ช.lllll สสสสสสสส ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ าาาาาา 9 มี.ค. 65
123 ด.ญ.อิศราภรณ์ หุ่นทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 65
122 ด.ญ.กรรณิการ์ สมัครณรงค์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
121 ด.ช.วัชสันต์ เจ๊กแป้น ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดสุตธรรมมาราม 9 มี.ค. 65
120 ด.ญ.นัฐาพร ทองใบ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าทราย 9 มี.ค. 65
119 ด.ญ.ศิรัญญา วาสนา ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนนักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หน 9 มี.ค. 65
118 ด.ญ.ญาดา ยศยิ่งยงค์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล2บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
117 ด.ญ.ชุติมา อินทะปัญญา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 65
116 ด.ญ.เจนจิรา จรเขต ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหรียญหัว 9 มี.ค. 65
115 ด.ช.กีรติศักดิ์ แก้วกรเมือง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบูรณ์ 9 มี.ค. 65
114 ด.ญ.บงกช ขาวงาม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
113 ด.ญ.พิมณภัทร เจียมสกุล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 9 มี.ค. 65
112 ด.ญ.วริศรา สุขเกษม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
111 ด.ญ.ปราณชีวา นันทวาทิต ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
110 ด.ญ.นรากร ศรีเมือง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
109 ด.ช.ภาคิน เกตุบรรจง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
108 ด.ช.นวพล ช้างอ่อน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๒ บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
107 ด.ช.ธนพัฒน์ ดีเส็ง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
106 ด.ช.ภัทรกร เอี่ยมเทียน ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วังดอกไม้ 9 มี.ค. 65
105 ด.ญ.กัญญารัตน์ พึ่งเนตร ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 9 มี.ค. 65
104 ด.ช.นภสินธุ์ สินไชย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
103 ด.ช.วุฒิกร นุชดี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
102 ด.ช.สถิต พุทธสุวรรณ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
101 ด.ช.ปุญญพัฒน์ ขวัญเมือง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเทศบาล 2 บ้านตลาดเก่า 9 มี.ค. 65
100 ด.ญ.พัชรินทร์ พาพันธ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
99 ด.ญ.สุพิชชา การดำริห์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
98 ด.ช.ปัณณธร ประจงมูล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 9 มี.ค. 65
97 ด.ญ.พิมณภัทร แก้วขอนแก่น ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 9 มี.ค. 65
96 ด.ช.ภาณุพงศ์ มิ่งขวัญ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ราชวินิต 9 มี.ค. 65
95 ด.ช.กฤติเดช นัตสิทธิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา(ดิลกชนศรีนาวา) 9 มี.ค. 65
94 ด.ญ.ภัทรวรรณ แสงทอง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
93 ด.ญ.ขวัญมณี นกพรม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดพราหมณี 9 มี.ค. 65
92 ด.ช.กิตติศักดิ์ ทิพย์สละ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ท.๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
91 ด.ช.วราพงษ์ ทายาท ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
90 ด.ช.ธนภัทร มั่งคั่ง ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วังดอกไม้ 9 มี.ค. 65
89 ด.ญ.อัมราภิพัตร์ นวลจันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
88 ด.ช.สรกฤต พึ่งทรัพย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
87 ด.ญ.เตชินี บารมีพิทักษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดวังปลาจีด 9 มี.ค. 65
86 ด.ช.ศุภกร หนูมณี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ สาธิตละอออุทิศนครนายก 9 มี.ค. 65
85 ด.ช.ชาร์วิน จำปา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
84 ด.ช.ภาคิณ บุบผารักษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
83 ด.ญ.ฬียากร พูลสวัสดิ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ยอแซฟอุปภหนองรี 9 มี.ค. 65
82 ด.ญ.ภัทธนันต์ จ้อยชารัตน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
81 ด.ญ.ชลรดา เนื่องจากอวน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 65
80 ด.ญ.ปิยวรรณ กลิ่นหอม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
79 ด.ช.กฤติกร พรชุบ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดโพธิ์ 9 มี.ค. 65
78 ด.ช.รชต ทองอินทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
77 ด.ญ.อรญิชา สมัครการ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดวังยายฉิม 9 มี.ค. 65
76 ด.ญ.ธัญลักษณ์ วงษ์ดี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
75 ด.ญ.ภัทราภรณ์ มณีวงษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล3บ้านต่ำบุญศิริ 9 มี.ค. 65
74 ด.ญ.กัญญ์วรา พันธุพล ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
73 ด.ช.รชาพัฒน์ ชลพัฒนา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
72 ด.ญ.รดาภรณ์ ร้อยศรี ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
71 ด.ช.สรวิศ มั่งคั่ง ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
70 ด.ญ.กัญญาณี ทูคำมี ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
69 ด.ช.อัมรินทร์ มีมงคล ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ วัดท่าข่อย (ศาสนกิจโกศล) 9 มี.ค. 65
68 ด.ช.วรภพ พิมพาลัย ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ชุมชนวัดศรีนาวา (ดิลกชนนาวา) 9 มี.ค. 65
67 ด.ญ.วิมลรัตน์ ราษฎร์บริรักษ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ชลนายกสงเคราะห์ 9 มี.ค. 65
66 ด.ช.ภัทรธร ฤทธิ์งาม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
65 ด.ช.ธนภัทร บูริตธรรม ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
64 ด.ญ.ภูภัทธิรา โพธิ์สุวรรณ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
63 ด.ญ.ดาริกา เปียพนม ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เหลียนหัว 9 มี.ค. 65
62 ด.ช.อิทธิ คำเวียงจันทร์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
61 ด.ญ.ณัฐรินีย์ คูประเสริฐ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
60 ด.ญ.รัญชณา นวลมัย ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
59 ด.ญ.รุจิรา รื่นภิรมย์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ วัดหนองทองทราย 9 มี.ค. 65
58 ด.ญ.ภัทราภา อาจสำอางค์ ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
57 ด.ญ.พิมพ์ลภัส พึ่งพินิจ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 9 มี.ค. 65
56 ด.ญ.นภัสนันท์ เรืองเขียน ม.1 : ประเภทนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนเหลียนหัว 9 มี.ค. 65
55 ด.ญ.หนึ่งธิดา ศาสดา ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
54 ด.ช.วชิรวิทย์ เเสวงทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 23 ก.พ. 65
53 ด.ช.นนทัช ไฉยาวาศ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 23 ก.พ. 65
52 ด.ญ.กัลยากร เบ้าคำ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 23 ก.พ. 65
51 ด.ญ.ปุญญิสา พุทธไทย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 23 ก.พ. 65
50 ด.ญ.พิมพ์พิศา ตั้งตระการ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 23 ก.พ. 65
49 ด.ญ.กนกวรรณ จันทร์โท ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program วัดหนองทองทราย 22 ก.พ. 65
48 ด.ญ.อณัญญา นุริตมนต์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 22 ก.พ. 65
47 ด.ญ.กัลยาณี เจริญธรรม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 22 ก.พ. 65
46 ด.ญ.พิมพ์นารา เขมจีรวัสส์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนเทศบาล1วัดศรีเมือง 22 ก.พ. 65
45 ด.ช.ชวภณ ธรรมเจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลองครักษ์(ผดุงองครักษ์ประ 22 ก.พ. 65
44 ด.ช.สุธี เรืองเดช ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 22 ก.พ. 65
43 ด.ญ.กนกพร สุขเหมือน ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 22 ก.พ. 65
42 ด.ช.นิตินันทน์ ธนาภรณ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 21 ก.พ. 65
41 ด.ญ.สุไรรัตน์ บุญเรือง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ 21 ก.พ. 65
40 ด.ช.ธนวัฒน์ วิลัยโรจน์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ โรงเรียนอนุบาลนครนายก 21 ก.พ. 65
39 ด.ช.กรปภาวิน ดีล้วน ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุุทิศ มหาวิทยาลัยสวน 21 ก.พ. 65
38 ด.ญ.เหมือนตะวัน สุขสมทิพย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ นครนายก 21 ก.พ. 65
37 ด.ญ.ภัคภัสชา นิธิพัศเตชสิทธิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 21 ก.พ. 65
36 ด.ช.ธนัทเทพ วิไลวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนอนุบาลนครนายก 21 ก.พ. 65
35 ด.ช.ชวิน สืบนุสนธิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ 21 ก.พ. 65
34 ด.ญ.อินทชิตาภา ทองฤทธิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เหลียนหัว 20 ก.พ. 65
33 ด.ญ.ตรีสุคนธ์ สุวรรณ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 ก.พ. 65
32 ด.ช.ปุญญพัฒน์ วรรณ์ประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 ก.พ. 65
31 ด.ญ.ณัจยา เดชพันธ์ ม.1 : ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ อนุบาลนครนายก 20 ก.พ. 65
30 ด.ญ.พัทธ์ธีรา หาญชนะ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 20 ก.พ. 65
29 ด.ช.กฤษภพ ตันติมา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 20 ก.พ. 65
28 ด.ญ.รมิดา พลพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
27 ด.ญ.สุพิชฌาย์ อรรถเลิศปัญญา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 19 ก.พ. 65
26 ด.ญ.ธัญพิชชา ศรีภิญโญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
25 ด.ญ.นวรัตน์ วงษ์ดี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
24 ด.ช.อชิตพล พันธ์ฟุ้ง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
23 ด.ช.พรหมพิริยะ ประมวลทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
22 ด.ช.วิกรานต์ ศรีมงคล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
21 ด.ญ.พิมพ์รกานต์ เพิ่มเพียร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
20 ด.ช.พัณณภัทร์ พีระก้องเกียรติ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 19 ก.พ. 65
19 ด.ช.ปพนธีร์ ทองวันดี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
18 ด.ช.พีรณัฐ สุทธิพงศ์พันธ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
17 ด.ญ.บุตรน้ำเพ็ชร จันทร์เพ็ชร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
16 ด.ญ.เตชินี ชัยมูล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
15 ด.ช.คุณานนท์ วุ่นพ่วน ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนอนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
14 ด.ญ.ปาณิสรา ประกอบพร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 19 ก.พ. 65
13 ด.ช.จรรยาวัฒน์ มีกระจ่าง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
12 ด.ญ.เปี่ยมสุข แสงไชยราช ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
11 ด.ญ.ชฎาพร มงคลอธิวัฒน์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลองครักษ์ 19 ก.พ. 65
10 ด.ญ.ปุณรดา เกาะโพธิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ศริสตสงเคราะห์ 19 ก.พ. 65
9 ด.ญ.ชญานุช พลนิยม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนดาวทองวิทยาลัย 19 ก.พ. 65
8 ด.ช.พงศกร โมรา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 19 ก.พ. 65
7 ด.ช.ธัชสุธีร์ ศรีผา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 19 ก.พ. 65
6 ด.ช.นรภัทร สิ่วสำแดง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
5 ด.ช.ศุภวิชญ์ จุมวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
4 ด.ญ.รมณ เมษไกรสร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
3 ด.ญ.ธัญลักษณ์ กวีวัจน์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
2 ด.ญ.ณัฐวดี กุลธีระวิทย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65
1 ด.ญ.พัชรพร กลิ่นจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 19 ก.พ. 65