ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจาก รร. สมัครเมื่อวันที่
151 ด.ญ.นันทิกานต์ สอนแก้ว ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 67
150 ด.ช.ศุกลปภัสร์ อานทอง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เทศบาล ๓ บ้านต่ำบุญศิริ 14 ก.พ. 67
149 ด.ช.อติลักษณ์ ทองสุภาพ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดท่าทราย 14 ก.พ. 67
148 ด.ญ.ชวัลลักษณ์ ผลภาษี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลครบุรี 14 ก.พ. 67
147 ด.ญ.ณิชา ฉัตรขจรพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ 14 ก.พ. 67
146 ด.ญ.ปัทมา สังฆะ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลเมืองนครนายก(วัดวังกระโจ 14 ก.พ. 67
145 ด.ญ.ประภาสิริ พรหมลอย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เหลียนหัว 14 ก.พ. 67
144 ด.ช.ปัณณะศักดิ์ จันทร์หงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 67
143 ด.ญ.เปรมฤทัย คุยม่วงพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลเมืองนครนายก (วัดวังกระโ 14 ก.พ. 67
142 ด.ญ.นันท์นภัส สิงห์โตเผือก ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 67
141 ด.ช.อดุลวิทย์ อิสระเสนารักษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 14 ก.พ. 67
140 ด.ช.ชาลี บุญสืบชาติ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 14 ก.พ. 67
139 ด.ช.วุฒิภัทร นิยม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 13 ก.พ. 67
138 ด.ญ.ชนัญชิดา ทรงสมบัติชัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ ศูนย์การศึกษา น 13 ก.พ. 67
137 ด.ช.ณฐนิล สมบุนย์สุข ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบานครนายก 13 ก.พ. 67
136 ด.ช.ณัชพล ชาญชลยุทธ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 13 ก.พ. 67
135 ด.ช.วิรัชชาติ นิมิตรมาลา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดท่าทราย 13 ก.พ. 67
134 ด.ญ.ปัญญารัตน์ ห่อคำ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เทศบาลแหลมฉบัง 1 13 ก.พ. 67
133 ด.ช.วงศธร นามแย้ม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนพวงคราม 13 ก.พ. 67
132 ด.ญ.วชิรญาณ์ มังสา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 13 ก.พ. 67
131 ด.ช.ปัณณทัต ประทุมทอง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 13 ก.พ. 67
130 ด.ญ.วิศาขรัตน์ โพธิ์เจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 13 ก.พ. 67
129 ด.ช.พชรพล คุ้มอาตม์ดี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 13 ก.พ. 67
128 ด.ญ.พัสวี ศรีประทุม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program ส่ธิตละอออุทิศ 13 ก.พ. 67
127 ด.ญ.ณัฏฐ์วรัตน์ ทัพภะเวส ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 13 ก.พ. 67
126 ด.ช.ธนาธิป ประยูรพงศ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะสามภาษา 12 ก.พ. 67
125 ด.ญ.พิมพ์ชนก มณีโชติ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทย 12 ก.พ. 67
124 ด.ญ.ณิชกานต์ ไพวงค์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เหลียนหัว 12 ก.พ. 67
123 ด.ญ.ณัฐกานต์ คงอิ่ม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 12 ก.พ. 67
122 ด.ช.ธามธราธร บัวขจร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 12 ก.พ. 67
121 ด.ช.ฐณรัช โชติจรภัทรมณี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนอนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
120 ด.ช.พชธกร ผลาน้อย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
119 ด.ญ.ณัฐนิชา ชาวกัณหา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
118 ด.ญ.ภัควลัญชญ์ พุฒซ้อน ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
117 ด.ญ.กรประภา ทองเที่ยง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
116 ด.ญ.ตรีชฎาพร กาวิชัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
115 ด.ช.ธนชัย โพธิจักร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
114 ด.ญ.ปาณิสรา เพชรกิ่ง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
113 ด.ช.นนทกร ประกอบกิจ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
112 ด.ญ.พริมาภา เจกะโพธิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
111 ด.ญ.ณภัทธิดา สามสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
110 ด.ญ.กุลิสรา จิตหนัก ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 12 ก.พ. 67
109 ด.ญ.พิมพ์นารี กัณนิกา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program ศรีจุฬา 12 ก.พ. 67
108 ด.ช.เตคุณ ทวีคูณ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
107 ด.ช.เมธาสิทธิ์ ใจดี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลวัดปรินายก 12 ก.พ. 67
106 ด.ญ.สุวิตดา ชายชน ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 12 ก.พ. 67
105 ด.ญ.ประสิตา สุขเจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 12 ก.พ. 67
104 ด.ญ.ศรัรย์ลักษณ์ คำมินเสส ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
103 ด.ญ.นริสรา นนท์ประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
102 ด.ญ.ชนันธร ทุยดอย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดท่าทราย 11 ก.พ. 67
101 ด.ญ.สุดาภัค เพาะบุญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 11 ก.พ. 67
100 ด.ญ.นวพรรษ กัณหา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เทศบาล๑วัดศรีเมือง 11 ก.พ. 67
99 ด.ญ.อนุชศรา อัมราศัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดท่าทราย 11 ก.พ. 67
98 ด.ญ.สุภัสสรา เทียมคำแหง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
97 ด.ช.ปฏิพล ดวงจันทราศิริ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
96 ด.ญ.รพิรัตน์ สิมมา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
95 ด.ญ.พิชชานันท์ กุลศรี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
94 ด.ญ.ณกานต์ดา กวีวัจน์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ สาขานครนายก 11 ก.พ. 67
93 ด.ญ.ธนภรณ์ เอกศิริ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 11 ก.พ. 67
92 ด.ช.ฐปนวัฒน์ อำภาพร้อม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
91 ด.ช.พัฒนชัย เบ้าคำ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
90 ด.ญ.พลอยรัตน์ ไต่เมฆ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
89 ด.ช.รวิศว์ เข็มทองคำดี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
88 ด.ญ.พิชชาภา โฉมงาม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลองครักษ์ (ผดุงองครักษ์ปร 11 ก.พ. 67
87 ด.ช.คณาธิป บุญสิทธิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลตรัง 11 ก.พ. 67
86 ด.ช.กวิน รังสิกวานิช ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
85 ด.ช.อัษฎาวุฒิ บ้านใหม่ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
84 ด.ญ.เอมรตา ขาวเจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 11 ก.พ. 67
83 ด.ช.พชรพล คุ้มอาตม์ดี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลบ้านนา(วัดช้าง) 11 ก.พ. 67
82 ด.ช.กนิษฐ์ สอนพ่วง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลองครักษ์ 11 ก.พ. 67
81 ด.ช.ธนากร กาญจนดำรงรัตน์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออูทิศ 11 ก.พ. 67
80 ด.ญ.ปวีณ์กร นาคะจะ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
79 ด.ญ.ปาณัปนน ใครวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
78 ด.ช.ธนภัทร มีประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ 11 ก.พ. 67
77 ด.ญ.ณัชญ์ชารัสย์ สุขประเสริฐ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
76 ด.ญ.กัญญาภัค มากทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
75 ด.ญ.กัญญพัชร ธนสารสมบูรณ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
74 ด.ญ.จารุกัญญ์ นิธิเนตติกานนท์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
73 ด.ช.ขจรมงคล ควรเจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศนครนายก 11 ก.พ. 67
72 ด.ญ.ตระการตา ชัยดำรงค์ตระกูล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนอนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
71 ด.ญ.ชลนิสา โสอุดร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
70 ด.ญ.นิกษ์นิภา วงษ์พสุเสถียร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
69 ด.ญ.วรกัญญา สุขปัญญา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วัดกะเหรี่ยงคอม้า 11 ก.พ. 67
68 ด.ช.ธนภูมิ ทองดี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะสามภาษา 11 ก.พ. 67
67 ด.ญ.รวิภา ใจผ่อง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
66 ด.ญ.ปาณิสรา ทับทิมทอง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนมาลาสวรรค์พิทยา 11 ก.พ. 67
65 ด.ญ.วรรณนิษา ศรีสว่าง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
64 ด.ญ.อิสรีย์ พานิชเกรียงไกร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะสามภาษา 11 ก.พ. 67
63 ด.ช.วสวตติ์ ธนาภรณ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 11 ก.พ. 67
62 ด.ช.วงศธร น้อยอุบล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program หนองจอกกงลิบฮัวเคียว 11 ก.พ. 67
61 ด.ญ.จิราพัชร อันทอง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะสามภาษา 11 ก.พ. 67
60 ด.ญ.อิสริญาภรณ์ แซ่แต้ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลเมืองนครนายก(วังกระโจม) 10 ก.พ. 67
59 ด.ญ.วิภาวดี จันทะโชติ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
58 ด.ญ.ณัฐิดา มีศิลป์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
57 ด.ญ.บุญญิสา ละม้ายขำ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
56 ด.ญ.กันตพร พงศ์ทองกุล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
55 ด.ช.ธนวิชญ์ ไวยภาษ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
54 ด.ช.สิรวิชญ์ นาคะปักษิราช ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
53 ด.ญ.กชนฎา กอบธัญกิจ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
52 ด.ญ.ณัฐชา วรวงศ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
51 ด.ช.นนทภัสร์ พรมสุทธิพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะสามภาษา 10 ก.พ. 67
50 ด.ญ.สมัชญา บุญชู ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะสามภาษา 10 ก.พ. 67
49 ด.ญ.กานต์พิชชา เริงขจร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะสามภาษา 10 ก.พ. 67
48 ด.ญ.ชลิตา สุขสวัสดิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
47 ด.ญ.พัชริญา เเท่นทิพย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
46 ด.ช.ธีรภัทร ศรีมงคล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
45 ด.ช.ภูพิรัฐ เจียมศรี ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิต มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิ 10 ก.พ. 67
44 ด.ช.ชัดเจน ทุนทอง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
43 ด.ญ.ปภัสญา ผลจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
42 ด.ญ.รัชญากร สายนต์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
41 ด.ช.ธนกฤต อิ่มพันธ์ุ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อัจฉริยะสามภาษา 10 ก.พ. 67
40 ด.ญ.คคนางค์ ชีวิชีวิล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม บำรุงปัญญา 10 ก.พ. 67
39 ด.ญ.ฐานิตดา บุญเทศนา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลครนายก 10 ก.พ. 67
38 ด.ช.ธีรวัฒน์ บำรุงยิ่ง ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
37 ด.ช.อินทชิตะ ทองฤทธิ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เหลียนหัว 10 ก.พ. 67
36 ด.ช.วีรากร กองชุมพล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
35 ด.ช.เพชร ชาวพม่า ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนชุมชนวัดศรีนาวา 10 ก.พ. 67
34 ด.ญ.พิมพ์ปรียา ศรีส้มป่อย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 10 ก.พ. 67
33 ด.ญ.รมิกานต์ จุลทรัพย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program มาลาสวรรค์พิทยา 10 ก.พ. 67
32 ด.ญ.นาราภัทร หาญชนะ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 10 ก.พ. 67
31 ด.ช.สรวิชญ์ อุดมเวช ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
30 ด.ญ.รมิตา พลพันธ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
29 ด.ช.ศักดิ์นันท์ เพชรจำเริญสุข ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
28 ด.ช.สวัวสชัย ภูมิลา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
27 ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีษะเกตุ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
26 ด.ญ.ภวรัญชน์ เจ็นพนัสสัก ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
25 ด.ญ.กานต์พิธาน์ พรสกุลพงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อัจฉริยะสามภาษา 10 ก.พ. 67
24 ด.ญ.ธัญวรัตน์ ใจใส ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลวัดพิชัยสงคราม 10 ก.พ. 67
23 ด.ช.จิรัฎฐ์ ทรัพย์เจริญ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 10 ก.พ. 67
22 ด.ช.ธีรวัต พลเอียด ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาทิศละอออุทิศ มหาวิทยาลัยสวนด 10 ก.พ. 67
21 ด.ญ.ณหทัย ธรรมวุฒิ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลชุมพร 10 ก.พ. 67
20 ด.ญ.อรกร สุขมั่น ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
19 ด.ช.ชานนท์ ธารานิตย์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
18 ด.ช.ภูริช คำเวียงจันทร์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
17 ด.ญ.สุชานาฎ ธงชัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 10 ก.พ. 67
16 ด.ช.ธนภัทร ระวังยศ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอัจฉริยะสามภาษา 10 ก.พ. 67
15 ด.ช.สิทธิพร เทียนงาม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 10 ก.พ. 67
14 ด.ช.ณพัฒน์ ศิลปชัย ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
13 ด.ญ.พิชญ์สินี ตีระวัฒนานนท์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program สาธิตละอออุทิศ นครนายก 10 ก.พ. 67
12 ด.ญ.วรรณวรท เกลี้ยงเกิด ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
11 ด.ช.พสธร เทพมงคล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ 10 ก.พ. 67
10 ด.ช.ธีรดนย์ นันทา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
9 ด.ญ.ณัฐณิชา ธนวินท์สกุล ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
8 ด.ช.มนัสวิน มานพ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 10 ก.พ. 67
7 ด.ญ.กรนันท์ พันธุวงษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
6 ด.ช.องก์คุณ โดยอาษา ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
5 ด.ญ.บวรลักษณ์ ขาวดาษ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 10 ก.พ. 67
4 ด.ญ.สุมาลี อากิม ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : English Program เหลียนหัว 10 ก.พ. 67
3 ด.ช.นภัทร เวฬุวนารักษ์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
2 ด.ญ.นัทธมน พิพัฒน์เพิ่มพร ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนอนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67
1 ด.ญ.ปาลิดา อินทัตสิงห์ ม.1 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม อนุบาลนครนายก 10 ก.พ. 67