ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจาก รร. สมัครเมื่อวันที่
177 ด.ญ.กานต์ธีรา แซ่ตั่น ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
176 น.ส.พรชิตา พึ่งเนตร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
175 ด.ญ.ฟ้าใหม่ พิมพา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
174 ด.ช.กัณภัทธ์ แช่มช้อย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
173 นายเศรษฐวิทย์ เพิ่มพูนรภัส ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
172 ด.ช.ภูตะวัน วงษ์ราช ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
171 นายเมืองไทยดวงดี รอดประเสริฐ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
170 ด.ช.ณัฐพงษ์ พรมมาพงษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) ปักธงชัยประชานิรมิต 15 มี.ค. 66
169 นายภัทรดนัย แจ่มวิมล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นวมราชานุสรณ์ 15 มี.ค. 66
168 ด.ญ.เอกกมล พิมจุฬา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 15 มี.ค. 66
167 ด.ญ.ภัทราพร โชติกุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
166 ด.ญ.กัญญาภรณ์ แช่มช้อย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
165 ด.ญ.สโรชา อาจสมัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนาฯ. 15 มี.ค. 66
164 นายก้องอังกูร เฟื่องนิน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
163 นายณฐพล ขำปากพลี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
162 นายคณัสนันท์ แดงหยง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
161 ด.ญ.แพนเค้ก เถาว์ถาวร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เซนต์โยเซฟศรีเพชรบรูณ์ 15 มี.ค. 66
160 ด.ญ.กัญยาณี สำเภาจันทร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
159 ด.ญ.ศุภลักษณ์ ไผ่สมบูรณ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนา 15 มี.ค. 66
158 ด.ญ.วรินทร รักวงษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
157 น.ส.วิรตา รื่นมาลัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
156 นายภาณุภณ ชวินบวรสิน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
155 น.ส.ศิรดา หนูมาทะวงษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) มาลาสวรรค์พิทยา 15 มี.ค. 66
154 ด.ช.วาญุภัทร บุญสุวรรณ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา อมรศิลป์ 15 มี.ค. 66
153 ด.ช.ธนดล โพประยูร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 15 มี.ค. 66
152 ด.ช.พิตติธาดา ไวยภาษ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
151 น.ส.วรรณกานต์ โค้วเจริญสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 15 มี.ค. 66
150 ด.ญ.ชนัญชิดา เบียดนอก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
149 ด.ญ.ธนัชญา บุญผาสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 15 มี.ค. 66
148 น.ส.ปิ่นประภา หมู่มาก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นวมราชานุสรณ์ 15 มี.ค. 66
147 ด.ช.อัครวิชญ์ จำนงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 14 มี.ค. 66
146 ด.ช.จักรินทร์ ดังไธสง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาลบ้านต่ำบุญศิริ 14 มี.ค. 66
145 ด.ญ.เรณุกา ปั้นอยู่ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 14 มี.ค. 66
144 นายธนกฤต ขันธโภค ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 14 มี.ค. 66
143 นายณัฐพงษ์ ฉัตรไชยสิทธิกูล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 14 มี.ค. 66
142 ด.ญ.ณัชธน์กมล เขมะเพชร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 14 มี.ค. 66
141 นายณัฐพล ฉัตรไชยสิทธิกูล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 14 มี.ค. 66
140 นายพลพล พึ่งพา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 14 มี.ค. 66
139 น.ส.รัตนพร เข็มเพีย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 14 มี.ค. 66
138 ด.ช.ณฐกร สืบจากจุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 14 มี.ค. 66
137 นายปุณณสิน ปัทมาสศนุพงศ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ องครักษ์ 14 มี.ค. 66
136 นายเอกรัฐ จิตรน้อม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านบุ่งเข้ 14 มี.ค. 66
135 ด.ช.ยุทธนา ธรรมประดิษฐ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ มาลาสวรรค์พิทยา 14 มี.ค. 66
134 ด.ญ.ปุญญิศา แก้วสอนดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 14 มี.ค. 66
133 น.ส.ชิตาภา บ้านใหม่ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นวมราชานุสรณ์ 14 มี.ค. 66
132 ด.ญ.ชนาทิป ด้วงศรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 14 มี.ค. 66
131 นายภูเบศ ฤทธิ์ทรงเมือง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 14 มี.ค. 66
130 น.ส.กัญญาณัฐ เปรมศรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ มารีวิทยา 14 มี.ค. 66
129 น.ส.ภัทรวดี ภู่โต๊ะยา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) มาลาสวรรค์พิทยา 14 มี.ค. 66
128 ด.ญ.วศวดี น้อยผา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 14 มี.ค. 66
127 นายณัฐนันท์ สืบประเสริฐ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ สาริกา 14 มี.ค. 66
126 ด.ญ.ณัฐณิชา มณีขำ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 14 มี.ค. 66
125 ด.ญ.อภิชญา เกษฎา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สาริกา 14 มี.ค. 66
124 นายศุภกร กมลอมรบุตร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) หอวัง 14 มี.ค. 66
123 ด.ญ.พรรษมน ภูมิลา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ปิยะชาติพัฒนา 14 มี.ค. 66
122 ด.ช.ธุวานันท์ จุนัน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายก 13 มี.ค. 66
121 นายภัทราวุฒิ เทียมณรงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 66
120 ด.ญ.จุฑามาศ นาคน้อย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนาฯ 13 มี.ค. 66
119 ด.ญ.ศรัณยา ศรีจันทร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านบุ่งเข้ 13 มี.ค. 66
118 น.ส.กานติมา จงใจเทศ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 13 มี.ค. 66
117 นายธนบดี สีอ่อน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 66
116 นายศักดา หัสสา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม 13 มี.ค. 66
115 นายภัทรพล พึ่งทรัพย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 13 มี.ค. 66
114 น.ส.ศิรินุช บริสุทธิ์ธรรม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านโคกสว่าง 13 มี.ค. 66
113 นายปิตีภัทร บุญโย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ หนองโพวิทยา 13 มี.ค. 66
112 นายภูวศิษฏ์ ช่างไม้ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 66
111 ด.ญ.ณัฐธิดา นิลชิต ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ไทยรัฐวิทยา 7 13 มี.ค. 66
110 ด.ช.พีรพัฒน์ ไม้แย้ม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านดงวิทยาคาร 13 มี.ค. 66
109 ด.ช.กันต์ศักดิ์ ขำวิเศษ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 66
108 นายนายเดชพิสิฏฐ์ อัศวเตชากุลกิจ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วรรณวิทย์ 13 มี.ค. 66
107 น.ส.วิไล แสงวิไล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นวมราชานุสรณ์ 13 มี.ค. 66
106 ด.ญ.นิตยา เนินใหม่ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดสมบูรณ์สามัคคี 13 มี.ค. 66
105 น.ส.ชาลิสา ทาชมภู ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 13 มี.ค. 66
104 ด.ญ.ณัฏฐชา จันทะเดช ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดดอนยอ 13 มี.ค. 66
103 น.ส.สวรส ตู้ประกายเพชร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน คริสตสงเคราะห์ 13 มี.ค. 66
102 ด.ญ.อุไรวรรณ อ่วมคำ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียรนวมราชานุสรณ์ 13 มี.ค. 66
101 น.ส.ศิริษา เล็งไธสง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 12 มี.ค. 66
100 นายเกียรติศักดิ์ บุญเลิศ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 12 มี.ค. 66
99 นายวรภัทร ลิ่มจุฬารัตน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
98 นายธนัท เอี่ยมละออ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
97 นายภัทร์นิธิ วีระยุทธศิลป์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
96 ด.ช.เสฎฐวุฒิ เเซ่ลี้ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
95 นายนพดล โกมล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
94 ด.ญ.อรปรียา ฟักสะอาด ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 12 มี.ค. 66
93 นายธนพัฒน์ มุสิกะ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
92 ด.ช.ศิรวิชญ์ รีหอม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
91 นายสิริถิติ หมอกยา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
90 นายจิรพัชร์ วัฒนะ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
89 ด.ญ.อินทิรา วุฒิวิทยารักษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นายกวัฒนากรวัดอุดมธานี 12 มี.ค. 66
88 น.ส.สุพัตรา รวดเร็ว ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดหัวกระบือ 12 มี.ค. 66
87 น.ส.นฤมล เคยอาษา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดดอนยอ 12 มี.ค. 66
86 นายเชษฐวุฒิ โพธิ์เวชกุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
85 นายอภิวัฒน์ เกตุสมพงษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 66
84 ด.ญ.ภัทรวิดา คโรทยานนท์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 12 มี.ค. 66
83 ด.ญ.พรชนัน โวหารลึก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล1วัดศรีเมือง 12 มี.ค. 66
82 นายภาณุภณ มหัจฉริยวงศ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พานทอง 12 มี.ค. 66
81 ด.ช.ศิวัช ปิติกุลธรรม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 66
80 นายณฐนนท์ บุญรักษา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อนุบาลวัดบ้านสร้าง 11 มี.ค. 66
79 น.ส.วรินทร ภู่โต๊ะยา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
78 น.ส.มุกอาภา จักดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
77 น.ส.เสาวรส อินนะใจ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชาณุสรณ์ 11 มี.ค. 66
76 น.ส.ฐิติรัตน์ ม่วงกลิ้ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน องครักษ์ 11 มี.ค. 66
75 ด.ช.พีรวุฒิ ศรีบุญเรือง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (IEP) นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
74 นายอิฐิมาท เอี่ยมเรื่อง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
73 นายธีรเดช พรหมณี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
72 ด.ญ.ภคภรณ์ วงศกรเกียรติ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เทศบาลแหลมฉบัง3 11 มี.ค. 66
71 ด.ญ.พิมพ์พิศา ประยงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
70 ด.ญ.นันทรัตน์ เงาระยับ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน มาลาสวรรค์พิทยา 11 มี.ค. 66
69 ด.ญ.ณัฐกฤตา ไตรยงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 11 มี.ค. 66
68 นายสุทธิพงศ์ บุญยงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
67 น.ส.จุฑามาศ ศรีคร่ำ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
66 น.ส.วรางคณา ขันเกตุ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
65 นายภูฟ้า แสงทอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปราจีนกัลยาณี 11 มี.ค. 66
64 ด.ช.กฤต บุญญานันท์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ คริสตสงเคราะห์ 11 มี.ค. 66
63 นายอนันดา แอสระ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา เทศบาล ๑ วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
62 น.ส.ชนิดา หมื่นแก้ว ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล 3 บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 66
61 นายฤทธิรงค์ ทุยเอย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
60 น.ส.ปพิชญา องอาจ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
59 น.ส.ภัคจิรา ประยงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา องครักษ์ 11 มี.ค. 66
58 น.ส.ปิยาพัชร พิศิษฐวานิช ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา กัลยาณีศรีธรรมราช 11 มี.ค. 66
57 นายศราวุฒิ ผลดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
56 นายนุชากร เกิดอ่ำ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
55 ด.ช.พงศพัศ ส่งแสงสิริรัตน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดเกาะกา 11 มี.ค. 66
54 น.ส.สุชานาถ เครืออาษา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดเกาะกา 11 มี.ค. 66
53 นายธนัญชัย โกมุทพันธ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
52 ด.ญ.ดวงทิพย์ อากาศ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 66
51 น.ส.กชกร มากมี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
50 น.ส.วันวิสา เดชประเสริฐ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดเกาะกา 11 มี.ค. 66
49 น.ส.สุพัตรา รวดเร็ว ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดหัวกระบือ 11 มี.ค. 66
48 นายพีรพัฒน์ แซ่หั่น ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา เทศบาล3 บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 66
47 น.ส.นิชา ละออ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เทศบาล1วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
46 นายสรวิศ ฉัตพิมาย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดเกาะกา 11 มี.ค. 66
45 น.ส.ศรัณย์รัชต์ ศรีตะปัญญะ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
44 น.ส.อัจฉราพร กลิ่นหอม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
43 น.ส.อุไรวรรณ์ จันทรประสาท ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 11 มี.ค. 66
42 ด.ญ.ศรัญย์รัชย์ ติระวัฒน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดสันตยาราม 11 มี.ค. 66
41 ด.ญ.ดาราวดี บุญเผือก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน วัดหนองทองทราย 11 มี.ค. 66
40 ด.ญ.พรรณษา กล่อมจิตร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน วัดสันตยาราม 11 มี.ค. 66
39 นายราชันย์ มูลเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดพรหมเพชร 11 มี.ค. 66
38 ด.ญ.นันธกาณต์ นุ่มพูล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 66
37 นายรัฐภูมิ ภู่โต๊ะยา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
36 นายแผ่นดิน พรหมศร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ (วิทยาศาสตร์พลังสิบ) นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
35 ด.ญ.วรางคณา ช้างขนุน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล 1 วัดศรีเมือง 11 มี.ค. 66
34 น.ส.ธีราพร พันธ์เพ็ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 66
33 นายบุรินทร์ บุญยิ่ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
32 ด.ช.ชนิกานต์ กดมงคล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
31 นายอชิระ สังสมศักดิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
30 น.ส.สุพรรษา บัวบุญมี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ศูนย์การศึกษานอกระบบ (กศน.อำเภ 11 มี.ค. 66
29 น.ส.ปลายฟ้า เสริมจะบก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
28 ด.ญ.ฉัตรชนก อยู่ฉ่าง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
27 น.ส.ณิฌา ชาญชัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดสันตยาราม 11 มี.ค. 66
26 ด.ญ.นันทิชา สมภีระกุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
25 ด.ญ.สุนิษา บัวลา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านโคกสว่าง 11 มี.ค. 66
24 น.ส.ธิดาภรณ์ บุญห่อ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน โรงเรียนบ้านนา นายกพิทยากร 11 มี.ค. 66
23 นายเวชยันต์ ปาไข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 66
22 ด.ญ.พลอยรัตน์ งามระเบียบ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ประเทียบวิทยาทาน 11 มี.ค. 66
21 ด.ญ.ณัฐฐาพร นาดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน สายไหม (ทัสนารมย์อนุสรณ์) 11 มี.ค. 66
20 น.ส.ภัทรพร อู่อรุณ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
19 น.ส.กานติมา แตงจันทร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
18 น.ส.อริสรา ทับทิมเขียว ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 11 มี.ค. 66
17 ด.ญ.ดวงพร พานนิล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นายกวัฒนากร วัดอุดมธานี 11 มี.ค. 66
16 ด.ญ.อธิชา รุ่งโรจน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนนายกวัฒนากรวัดอุดมธานี 11 มี.ค. 66
15 ด.ญ.ศิริการดา ศรีออน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 66
14 ด.ญ.พัชราฎา หงษ์คำภา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 18 ก.พ. 66
13 นายสุทธิวัฒน์ รอบคอบ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 17 ก.พ. 66
12 นายคุณานนต์ ผลสวัสดิ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 17 ก.พ. 66
11 ด.ญ.นิชา จุ้ยเอี่ยม ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม บางมูลนากภูมิวิทยาคม 17 ก.พ. 66
10 ด.ช.จิรันธนินทร์ จำนงค์รักษา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มารีวิทยา ปราจีนบุรี 17 ก.พ. 66
9 นายณัฐดนัย พูลสวัสดิ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 17 ก.พ. 66
8 น.ส.ปาณิสรา วันวงษ์ษา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มารีวิทยาปราจีนบุรี 17 ก.พ. 66
7 ด.ญ.พิมพ์ธิดา เนื่องจากนิล ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นวมินทราชินูทิศสวนกุหลาบวิทยาล 17 ก.พ. 66
6 นายธนวัฒน์ แสงเดชอุทัย ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 16 ก.พ. 66
5 น.ส.ปภาวรินทร์ ปุณวัตร ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 16 ก.พ. 66
4 น.ส.กันญา ยอดช่วง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 16 ก.พ. 66
3 นายชินวัตร ชินามล ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ยโสธรพิทยาคม 14 ก.พ. 66
2 ด.ช.ชัยวัฒน์ ธรรมไพศาล ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 14 ก.พ. 66
1 ด.ช.กฤตพล คงชนะ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 14 ก.พ. 66