ประกาศรายชื่อนักเรียนที่สมัครเข้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

ลำดับที่ ชื่อ นามสกุล แผนการเรียนที่สมัคร มาจาก รร. สมัครเมื่อวันที่
136 ด.ช.อดิศักดิ์ สืบจากสี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 13 มี.ค. 65
135 นายณัฐดนัย ผ่องสมบัติ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านโคกสว่าง 13 มี.ค. 65
134 นายศุภากร พวงสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เเก้งคร้อวิทยา 13 มี.ค. 65
133 ด.ช.อิทธิฤทธิ์ บำรุงสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 65
132 นายวชิรวิทย์ ชารี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP นครสวรรค์ 13 มี.ค. 65
131 น.ส.วรกานต์ ปรีเปรม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา มาลาสวรรค์พิทยา 13 มี.ค. 65
130 น.ส.จิรัชญา พรมเลิศ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา มาลาสวรรค์​พิทยา​ 13 มี.ค. 65
129 นายสิรภัทร ชุมศิริ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 65
128 น.ส.ฟาติมา ยินดียม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ชนบทศึกษา 13 มี.ค. 65
127 นายศุภฤทธิ์ อั้งเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 13 มี.ค. 65
126 น.ส.ภัคจิรา เนื่องลออ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน เมืองนครนายก 13 มี.ค. 65
125 ด.ช.ปุณณวิช พลูหวัง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มัธยมนครรังสิต 12 มี.ค. 65
124 ด.ญ.ปาลิตา สันติชาติวงศธร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 65
123 ด.ญ.สิริรัฏฐ์ เสนีวงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ องครักษ์ 12 มี.ค. 65
122 น.ส.ศิรินทร์ ทองดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดโคกสว่าง 12 มี.ค. 65
121 น.ส.พัฒน์ชภร ศรีตรีเวช ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 65
120 น.ส.เภริน ศิริโภคาพันธุ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ กาญจนาภิเษกสุพรรณบุรี 12 มี.ค. 65
119 น.ส.ศิรารักษ์​ ทับสมิงครา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นวมราชานุสรณ์​ 12 มี.ค. 65
118 นายสุระศักดิ์ แก้วกนก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ อุบลรัตน์ราชกัญญาราชวิทยาลัย 12 มี.ค. 65
117 ด.ญ.อพัศรา จินดาพงษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 65
116 ด.ญ.สาวิตรี รอดทองดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นักบุญยอเเซฟอุปถัมภ์ หนองรี 12 มี.ค. 65
115 ด.ญ.พิจิตรา ภุมมาลี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 65
114 ด.ช.อภิเศรษฐ มาลาพล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ปิยชาติพัฒนา 12 มี.ค. 65
113 นายสุธากร เกิดศิริ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดดอนยอ 12 มี.ค. 65
112 นายกุลฐพัทช์ พานทอง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP บ้านนานายกพิทยากร 12 มี.ค. 65
111 นายวิพล จักร์ปล้อง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 12 มี.ค. 65
110 น.ส.ณัฐฐิญา กาฬ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นวมราชานุสรณ์ 12 มี.ค. 65
109 น.ส.ฉัตรวดี เรืองอุไร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นวมราชานุสรณ์ 12 มี.ค. 65
108 นายดนุพัฒน์ จันทร์เกษม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP โรงเรียนสุวรรณประสิทธิ์ 11 มี.ค. 65
107 ด.ญ.กนกพร ไชยเกรินทร์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน บ้านบุ่งเข้ 11 มี.ค. 65
106 นายธนธรณ์ วงสายันต์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เมืองพัทยา2 11 มี.ค. 65
105 น.ส.พัชราพร เย็นจิตต์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 65
104 น.ส.ชลิตา สัชชานนท์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นวมราชานุสรณ์ 11 มี.ค. 65
103 ด.ญ.อริสา คลองสามสิบ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านโคกสว่าง 11 มี.ค. 65
102 น.ส.ทัดติยา มังสี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านดงวิทยาคาร 11 มี.ค. 65
101 นายภาณุภณ มหัจฉริยวงศ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ พานทอง 11 มี.ค. 65
100 น.ส.นิศราภรณ์ โชติจินดาทรัพย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล๓บ้านต่ำบุญศิริ 11 มี.ค. 65
99 ด.ญ.มลทกาจญน์ ขันเงิน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 65
98 นายป้องปฐพี ขำเจริญ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นครนายกวิทยาคม 11 มี.ค. 65
97 น.ส.มัสติกา บุตรนนท์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดหนองรี 11 มี.ค. 65
96 น.ส.สาธิตา พรามลอย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 65
95 น.ส.จารุวรรณ พุ่มอรุณพงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 11 มี.ค. 65
94 นายธนพัฒน์ วาดเขียน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เมืองนครนายก 10 มี.ค. 65
93 นายกฤติกรณ์ ศิริสุวรรณ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP บุรีรัมย์พิทยาคม 10 มี.ค. 65
92 น.ส.กฤษณา เฉยดี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 10 มี.ค. 65
91 น.ส.เมธาสินี ไคลสาคลี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปากพลีวิทยาคาร 10 มี.ค. 65
90 ด.ญ.อรณิชา สนสง่า ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปากพลีวิทยาคาร 10 มี.ค. 65
89 ด.ช.พิชญพงษ์ พละศูนย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นวมราชานุสรณ์ 10 มี.ค. 65
88 น.ส.ชนัญชิดา พรหมพิทยารัตน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP มาลาสวรรค์พิทยา 10 มี.ค. 65
87 น.ส.ชาลิสา เรืองเขียน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ชุมชนวัดหนองค้อ 10 มี.ค. 65
86 น.ส.สุธิดา พีพันธุ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา สาริกา 10 มี.ค. 65
85 นายจิราวัฒน์ อินทร์อ้วน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายก​วิทยาคม​ 10 มี.ค. 65
84 ด.ช.ศุภวิชญ์ ทองบุบผา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดสันตยาราม 10 มี.ค. 65
83 นายปิยวัฒน์ อินสุข ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP นครนายกวิทยาคม 10 มี.ค. 65
82 ด.ญ.ปาณิศา นิกา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 10 มี.ค. 65
81 นายเตชินท์ กลิ่นเกษร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา นวม 10 มี.ค. 65
80 ด.ญ.ลลิตา กลิ่นหอม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เมืองนครนายก 10 มี.ค. 65
79 น.ส.อุบลพรรณ วงษ์วิเชียร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดดอนยอ 10 มี.ค. 65
78 น.ส.รัตนาวดี บุญมาก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดดอนยอ 10 มี.ค. 65
77 น.ส.เมธาวี บุญเกตุ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดสันติยานาม 10 มี.ค. 65
76 น.ส.ชลธิชา รุ่งนนทิวรรธน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดดอนยอ 10 มี.ค. 65
75 น.ส.กฤตมา หาญวิสัย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 10 มี.ค. 65
74 นายอิงครัต ใจยงค์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP นครนายกวิทยาคม 10 มี.ค. 65
73 ด.ช.พงศ์รพี แสงกล้า ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP อัสสัมชัญสมุทรปราการ 9 มี.ค. 65
72 น.ส.ชลธิชา กดมงคล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ บ้านโคกสว่าง 9 มี.ค. 65
71 น.ส.ฐิติมา เกลี้ยงดา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 65
70 นายนพรัตน์ เกลี้ยงดา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา วัดสันตยาราม 9 มี.ค. 65
69 ด.ญ.อินทิรา สุดเทพ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาลวัดหลวงราชาวาส 9 มี.ค. 65
68 น.ส.อนัญญา รัมเวทย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ เทศบาล๑วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
67 นายฑีรยุท ปัญญาทิพย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา 9 มี.ค. 65
66 นายวรวัฒน์ พาที ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 65
65 ด.ญ.มาริษา รอดกร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
64 น.ส.ศิริกัญญา สืบจากศรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 65
63 ด.ญ.เพ็ญพิมล กรณิศวงศ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP สตรีวิทยา2 9 มี.ค. 65
62 นายปกรณ์ อินทเศียร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ มารีวิทยาปราจีนบุรี 9 มี.ค. 65
61 ด.ช.วชิรวิชญ์ วงษ์รุ่ง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP วชิราวุธวิทยาลัย 9 มี.ค. 65
60 น.ส.อลินลดา เสือสวัสดิ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน มาลาสวรรค์พิทยา 9 มี.ค. 65
59 ด.ญ.ศลิษา จันทร์เเบน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ กองทัพจักรพงษ์พิทยาลัย 9 มี.ค. 65
58 นายคณพศ สืบจากศรี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 65
57 น.ส.เบญญาภา ประดับสี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์สม 9 มี.ค. 65
56 นายนวพล คูณโห ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - สังคมศึกษา วัดสันตยาราม 9 มี.ค. 65
55 ด.ญ.รัชชานันท์ วิจิตรโท ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 65
54 นายภาคภูมิ ลายลักษณ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ มารดานฤมล 9 มี.ค. 65
53 ด.ช.น้ำเพชร จิตร์เสงี่ยม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านดงวิทยาคาร 9 มี.ค. 65
52 น.ส.สวภัทร ไชยทองรัตน์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดเกาะกา 9 มี.ค. 65
51 น.ส.อภิญญา นาคขำ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นักบุญยอแซฟอุปถัมภ์ หนองรี 9 มี.ค. 65
50 น.ส.ณัฐณิชา ชุมมิน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 65
49 น.ส.รัชนีกร โชติกุล ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนวัดสันตยาราม 9 มี.ค. 65
48 น.ส.ปพิชญา พรมบุญมี ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ โรงเรียนปิยชาติพัฒนา 9 มี.ค. 65
47 น.ส.รุ้งกานต์ นพป้อง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน วัดท่าด่าน 9 มี.ค. 65
46 นายก้องภพ จิตตบุตร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ วัดท่าด่าน 9 มี.ค. 65
45 น.ส.รุจรดา โคตุเคน ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 65
44 น.ส.ณัฏฐ์กฤตา แสงนาค ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 65
43 น.ส.ปารณีย์ คำจำปา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดสันตยาราม 9 มี.ค. 65
42 น.ส.ภัชณรัญ ศรีสวย ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 65
41 ด.ช.พงศภัค คงพรหม ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP แสงทองวิทยา 9 มี.ค. 65
40 น.ส.อภิญญา แย้มดวง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ วัดศรีจุฬา 9 มี.ค. 65
39 น.ส.ปฏิญญา ท้วมลี้ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรน์ 9 มี.ค. 65
38 ด.ญ.กุสุมาลย์ เทพอาภรณ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 9 มี.ค. 65
37 น.ส.แพรวา รัมเวทย์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ เทศบาล1วัดศรีเมือง 9 มี.ค. 65
36 นายกิตติพัฒน์ ทองดีนอก ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ บ้านโคกสว่าง 9 มี.ค. 65
35 น.ส.นิชธาวัลย์ ปัญญาศิริ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - ภาษาจีน ปากพลีวิทยาคาร 9 มี.ค. 65
34 น.ส.ฐิติวัลคุ์ ตราจินดา ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ : IEP บางบัวทอง นนทบุรี 9 มี.ค. 65
33 น.ส.จิราภรณ์ พรหมศร ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ นวมราชานุสรณ์ 9 มี.ค. 65
32 ด.ญ.ปรัชญาพร ธรรมเที่ยง ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนาฯ 9 มี.ค. 65
31 น.ส.อมรสิริ อรรถารักษ์ ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ ปิยชาติพัฒนาในพระราชูปถัมภ์ 9 มี.ค. 65
30 นายศุภฤกษ์ ลีรพงษ์กุล ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 ก.พ. 65
29 นายภูธเรศ พ่วงเรือ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 ก.พ. 65
28 น.ส.ณปภากร ติดตาสี ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย 23 ก.พ. 65
27 ด.ญ.ภากร ฉายสุริยะ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 23 ก.พ. 65
26 นายกฤษณพล แสงไชยราช ม.4 : ห้องเรียนทั่วไป : วิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์ นครนายกวิทยาคม 23 ก.พ. 65
25 น.ส.พิชญธิดา แท่นทิพย์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 22 ก.พ. 65
24 น.ส.พัชราภรณ์ ยงยุทธ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 22 ก.พ. 65
23 ด.ญ.ธมลวรรณ คนมั่น ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 22 ก.พ. 65
22 น.ส.ภัคจิรา เเสงภู่วงษ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิต มศว องครักษ์ 22 ก.พ. 65
21 น.ส.ปุณณภา อินทชิต ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 21 ก.พ. 65
20 น.ส.อชิรญา สังข์สุวรรณ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 21 ก.พ. 65
19 น.ส.กฤตติกา สุวรรณภพ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 21 ก.พ. 65
18 นายวีรภัทร มณีวงศ์วีระ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนชลประทานวิทยา 20 ก.พ. 65
17 ด.ญ.พัชราวดี จิตรเสงี่ยม ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม บ้านดงวิทยาคาร 20 ก.พ. 65
16 น.ส.วรรณชนก ใจสุจริต ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 20 ก.พ. 65
15 น.ส.อสมาภรณ์ สิทธิ์สิริโสภา ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 20 ก.พ. 65
14 ด.ช.สุรนนท์ สุขโชติ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 19 ก.พ. 65
13 ด.ช.สุรเกียรติ สุขโชติ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม โรงเรียนเทศบาล 1 วัดศรีเมือง 19 ก.พ. 65
12 น.ส.ชุติมา คงสืบชาติ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม วิทยาศจุฬาภรณราชวิทยาลัยปทุมธา 19 ก.พ. 65
11 น.ส.ดลรญา โพธิ์วงษ์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 ก.พ. 65
10 ด.ช.ธนบดี ชัยบุรินทร์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 ก.พ. 65
9 น.ส.จิรัชญา แสงวัง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สาธิต มศว องครักษ์ 19 ก.พ. 65
8 น.ส.วชิรญาณ์ หมั่นตลุง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 ก.พ. 65
7 น.ส.นภัสกร บุญครอง ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 ก.พ. 65
6 ด.ญ.เขมิสรา บุญมานะ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 19 ก.พ. 65
5 น.ส.จิราวรรณ สีเขียว ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 ก.พ. 65
4 น.ส.ธวัลรัตน์ สุขทวี ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 ก.พ. 65
3 น.ส.ปลายตะวัน สุขะ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 ก.พ. 65
2 น.ส.ปุณณภา อิงคสกุลโรจน์ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม นครนายกวิทยาคม 19 ก.พ. 65
1 น.ส.ณัฐริกา วัฒนสมบัติ ม.4 : ห้องเรียนพิเศษ : วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มาลาสวรรค์พิทยา 19 ก.พ. 65