ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนนครนายกวิทยาคม ตั้งอยู่ที่ ข-1/330 ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก เป็นโรงเรียนชั้นมัธยมศึกษา สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๗ (นครนายก ปราจีนบุรี สระแก้ว) สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

          เป็นโรงเรียนที่มีกำเนิดจากการรวมโรงเรียนสองโรงเรียนเข้าด้วยกัน เมื่อ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ คือ โรงเรียนนาครส่ำสงเคราะห์ (โรงเรียนชาย) และโรงเรียนศรีนครนายก (โรงเรียนหญิง) และเปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนนครนายกวิทยาคม

          ปีพุทธศักราช ๒๔๕๗ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมธุรพงศ์ศิริพัฒน์ สมุหเทศาภิบาลมณฑลนี ทรงเห็นว่า มีนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ มีอาคารไม่พอรับกับจำนวนนักเรียน แบบอาคารไม่ถูกต้อง ตามแบบของกระทรวงธรรมการในสมัยนั้น จึงได้บอกบุญเรี่ยไรเงินจากพ่อค้า ประชาชน และข้าราชการ เพื่อสร้างโรงเรียนประจำจังหวัดเป็นหลังแรก

          ปีพุทธศักราช ๒๔๕๙ หม่อมเจ้าธำรงศิริ สมุหเทศาภิบาลประจำมณฑล ได้สั่งให้พระยาบรรหารวรอรรถ ทำสัญญาก่อสร้างโรงเรียนขึ้น ณ บริเวณฝั่งขวาของแม่น้ำนครนายก ใกล้ที่ทำการศาลากลางจังหวัด ใช้ค่าก่อสร้างประมาณ ๑๓,๐๐๐ บาท เปิดสอนนักเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๔๖๐ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระยาภานุพันธุ์วงศ์วรเดช ผู้รักษาราชการแผ่นดินสมัยนั้น ได้พระราชทานนามโรงเรียนใหม่ว่า "นาครส่ำสงเคราะห์"

          สำหรับโรงเรียนศรีนครนายก นับเป็นโรงเรียนสตรีแห่งแรกของจังหวัดนครนายก เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูมีการสอนทอผ้า ต่อมาเปลี่ยนเป็นสอนวิชาสามัญ คือ สอนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ หากผู้ใดต้องการเรียนต่อสูงขึ้น ก็เข้าต่อที่โรงเรียนนาครสำสงเคราะห์ ส่วนสถานที่โรงเรียนศรีนครเดิมนั้นเป็นกรมทหาร ต่อมากรมทหารย้ายไปอยู่จังหวัดปราจีนบุรี จึงยกสถานที่ซึ่งมีเนื้อที่ ๒๕ ไร่ ให้เป็นโรงเรียนสตรีโดยแบ่งเนื้อที่เป็น ๒ ส่วน คือ เป็นของโรงเรียนการช่างนครนายก ๑๒ ไร่ และเป็นโรงเรียนสตรีประจำจังหวัด ๑๓ ไร่

          วันที่ ๕ สิงหาคม พุทธศักราช ๒๕๑๔ กรมสามัญศึกษาได้ประกาศรวมโรงเรียนศรีนครนายก และโรงเรียนนาครส่ำสงเคราะห์เข้าด้วยกันโดยใช้ชื่อใหม่ว่า "โรงเรียนนครนายกวิทยาคม" มีพื้นที่ ๓๙ ไร่ ๑ งาน ๖๓ ตารางวา และเปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ จนถึงปัจจุบัน