กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์


นายชวนากร ชาติชาญณรงค์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์

นางสาววรรณี โคกกระชาย
ครู

นายกิตติพนธ์ เพื่อนงามพงศ์
ครู

นางสุรางค์ ชาติทอง
ครู

นายชัยชาญ ศรีประยูร
ครู

นายศิลาเทพ โพธิ์ศรี
ครู

นางสราญา หุดากร
ครู

นางสาวกัญญาภัค โสภา
ครู

นางสาวศศิวิมล คนเสงี่ยม
ครู

นางสาวปริญพัชร์ อุดมโกศัยศักดิ์
ครู

นางสาวทฤฒมน หาญชนะชวดล
ครู

นางสาวอภิชญา สุทธิสุข
ครู

นางสาวศิวพร แย้มพรมมา
ครู

นางเกศอุทัย เสงี่ยมงาม
ครู

นางจันทร์จุฬา แสวงชู
ครู

นางสาวภาวณี พวงเงิน
ครู

นางอารีรัตน์ โสมชู
ครู

นางสาวภัสราภรณ์ เสียงเย็น
ครู

นางสาวกมลลักษณ์ นวลสนอง
ครู

นางสาวธัญญธร บุญวิเศษ
ครู

นางสาวศิรินภา บรรเทา
ครู