กลุ่มสาระฯ วิทย์เทคโน


นางสาวธนพร วีระเจริญกิจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายนพดล แกมเพชร
ครู

ว่าที่ร้อยตรีปรัตถกร ชัยบุรินทร์
ครู

นางสาวสุมาลี ม่วงงาม
ครู

นายเพ็ชร์ หนองตะไกร
ครู

นางสาวปัญชรีย์ ดอกจันทร์
ครู

นางประวิทย์ ขุนหาญ
ครู

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชญาภา จิตต์ดี
ครู

นายวรพล อารีวงษ์
ครู

นางสาวทิพย์สุดา กวีวัจน์
ครู

นางสาวกาญจนา คุ้มวงษ์
ครู

นางสาวอุไรวรรณ สุสม
ครู

นางสาวพัชญ์พิชา จันทา
ครู

นางสาวมาธิตา ร่มโพธิ์
ครู

นางสาวจิรัชชา รุ่นประพันธ์
ครู

นางปาณิสรา หมั่นเพ็ชร
ครู

นางสาววรรณี โคพิชัย
ครู

นางสุชิรา ช่วยเอียด
ครู

นางสาวดารุณี คำพันธ์
ครู

นายอภิรักษ์ รัตนโชติ
ครู

นางสาวศิริพร พันธ์ธรรม
ครู

นางรมิดา มูลเทียม
ครู

นางสราพร ช้างทอง
ครู

นายรัชนิกร เชื้อจีน
ครู

นายทวีวัฒน์ คณะวรรณ
ครู

นายยศศักดิ์ แก้วสุก
ครู

นางสาวศิวิไลซ์ ธาราเพ็ชรัตน์
ครู

นายพิสิฐ รักษ์กระโทก
ครู

นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล
ครู

นางสาวธัญลักษณ์ ราซิ่ว
ครูผู้ช่วย

ว่าที่ร้อยตรีภิวัฒน์ ควรอักษร
พนักงานราชการ