บริการนักเรียน

บริการนักเรียน

ดาวน์โหลดเอกสาร

กลุ่มบริหารทั่วไป
◈ งานกิจการนักเรียน

 • นวค.ปค.07 แบบบันทึกปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
 • นวค.ปค.08 แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติ
 • นวค.ปค.09 แบบคำร้องขออนุญาตไว้ผมยาว
 • นวค.ปค.10 แบบบันทึกขอเพิ่มคะแนนความดี
 
 

กลุ่มบริหารงานบุคคล

 •    
 •    
 •    
 •    
 
 

กลุ่มบริหารวิชาการ

 •    
 •    
 •    
 •    
 
 

กลุ่มบริหารงบประมาณ

 •    
 •    
 •    
 •