กลุ่มสาระฯ สุข พละ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารียา บุญจวง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวสวัตติ์ ชัยมงคล
ครู

นางสาวอิศราภรณ์ ส้มเกลี้ยง
ครู

นางสาวชนิศา เกษประทุม
ครูผู้ช่วย

นายประสิทธิชัย เกตุไทย
ครูผู้ช่วย

นายสุรเชษฐ์ โภคพิพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นายกันต์นุพัฒน์ รัตนโชติ
ครูอัตราจ้าง

นายมัทนฉัตร กล้าหาญ
มาช่วยราชการ