ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/1

นางญาณวรรณ บุตรทา
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/2

นางประวิทย์ ขุนหาญ

นายวิรุณชัย ศรีจันทร์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/3

นายรัชนิกร เชื้อจีน

นายรณกร ดงเรืองศรี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/4

นางสาวจารุณี ช่างไม้

นางธนาภรณ์ ปารมี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/5

นางสาวภานุชนารถ กำมหาวงษ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/6

นางสาวภาวณี พวงเงิน

ว่าที่ร้อยตรีภิวัฒน์ ควรอักษร
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/7

นางสาวสุภาธินี ชนะมาร

นายธีระศักดิ์ นามบุรินทร์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/8

นางสาวรจนาวัน อุดง

นางสาววรพิชชา สายทอง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/9

นางสาววรรณี โคพิชัย

นางสาวชนิศา เกษประทุม
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/10

นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล

นางสาวกมลลักษณ์ นวลสนอง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/11

นางสาววิไล คลองสามสิบ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/12

นางสาวดารุณี คำพันธ์

นางสาวศิวพร แย้มพรมมา