กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ


นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุณี ช่างไม้
ครู

นางปาจรีย์ โพธิ์ศรี
ครู

นางสาววนารัตน์ เรืองศรี
ครู

นางธัญญรัตน์ สุขดิษฐ์
ครู

นางสาวกุลวดี กิตติธเนศวร
ครู

นางธัญญรัตน์ กรรณิการ์
ครู

นางสาวอนงค์พร เทียนน้อย
ครู

นางสาววิไล คลองสามสิบ
ครู

นางสาวพรศิริ ผันนะรา
ครู

นางสาวรัชนีกร อ่วมศิริ
ครู

นางสาววิภาดา จันทร์ไพศรี
ครู

นางสาวชรินรัตน์ เพชรใหม่
ครู

นางสาวนันท์ณรัตน์ พันธ์สอาด
ครู

นางภัทรพร หลงสกุล
ครู

นางสาวพรชนก เก้ากิตติ์
ครู

นางสาวภานุชนารถ กำมหาวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจภรณ์ ศรีสิตานนท์
ครูผู้ช่วย

นายอนุศาสตร์ เนินใหม่
ครูอัตราจ้าง