กลุ่มสาระฯ ศิลปะ


นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายจิระเกียรติ์ บุญศรี
ครู

นายปิยะทัศน์ กรรณิการ์
ครู

นายบารมี ซุ้ยวงค์ษา
ครู

นายกิติพงษ์ อาธิพรม
ครู

นางฉัตรกุล เสฏฐวุฒิกุล
ครู

นายรณกร ดงเรืองศรี
ครู

นางสาวชวัลนุช เสชัง
ครูผู้ช่วย