กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)


นางรัชฎาภรณ์ นิมิตรมาลา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน(แนะแนว)

นางสาวอนงค์พนัช ยังฤทธิ์
ครู

นางสาวสุพัตรา สุวรรณมุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุทธิพร มาสิม
ครูผู้ช่วย