กลุ่มสาระฯ การงาน


นายประวิทย์ มีฤทธิ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางเรืองศิลป์ ภาพพิมพ์ใจ
ครู

นางสาวชลนิศา อินทร์ณรงค์
ครู

นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีตั้ง
ครู

นางสาวรจนาวัน อุดง
ครู

นางสาวนภัสวรรณ จารย์ลี
ครูผู้ช่วย