ผู้อำนวยการและคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม

เผยแพร่ : 2 พ.ค. 2565 โดย : นายยศศักดิ์ แก้วสุก

วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 
นายพงษ์มิตร สิทธินอก ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
มอบหมายให้ นายอภิรักษ์ รัตนโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน 
ให้การต้อนรับ นายโชคชัย สิริภาพ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะครูโรงเรียนอ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม
ที่เข้าศึกษาดูงานระบบสารสนเทศโรงเรียนนครนายกวิทยาคม