ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/1

นางสาวปริญพัชร์ อุดมโกศัยศักดิ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/2

นางอารีรัตน์ โสมชู
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/3

นางสาวอรพินท์ บุญเรืองพะเนาว์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/4

นางสาวชวัลนุช เสชัง

นางสาวณิฤชา ไพฑูรย์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/5

นางปาณิสรา หมั่นเพ็ชร

นางสาวประทุมพร คำวัน
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/6

นางสาวศิรินภา บรรเทา

นางภัทรพร หลงสกุล
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/7

นางสราพร ช้างทอง

นางสาวสุทธิพร มาสิม
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/8

ว่าที่ร้อยตรีปรัตถกร ชัยบุรินทร์

นายพิสิฐ รักษ์กระโทก
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/9

นางสาวกนกอร ไชยชุน

นายประสิทธิชัย เกตุไทย
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/10

นางสาวนิษฐา แปลงกาย

นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีตั้ง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/11

นางสาววนารัตน์ เรืองศรี

นางสาวพรพิมล จันทนากรณ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/12

นางสาวจรีรัตน์ ธุระกิจ

นายวรพล อารีวงษ์