ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/1

นางภัทรพร หลงสกุล

นางเมทิณี ม่วงจินดา
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/2

นางธัญญรัตน์ สุขดิษฐ์

นางสาวนภัสวรรณ จารย์ลี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/3

นางสาวศิฬารัตน์ จันทร์สอน

นายพิสิฐ รักษ์กระโทก
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/4

นางสาวนิษฐา แปลงกาย
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/5

นางสาวอรพินท์ บุญเรืองพะเนาว์

นางสาวสุทธิพร มาสิม
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/6

นางสาวกนกอร ไชยชุน

นายรัชนิกร เชื้อจีน
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/7

นางอารีรัตน์ โสมชู

นางสาวพรพิมล จันทนากรณ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/8

ว่าที่ร้อยตรีปรัตถกร ชัยบุรินทร์

นางสาวชวัลนุช เสชัง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/9

นายประสิทธิชัย เกตุไทย

นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีตั้ง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/10

นางสราพร ช้างทอง

นางสาวศิรินภา บรรเทา
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/11

นางสาววนารัตน์ เรืองศรี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.3/12

นางปาณิสรา หมั่นเพ็ชร

นางสาวจรีรัตน์ ธุระกิจ