ตารางสอน

ตารางสอน 1/2567 (แก้ไข 1 มิถุนายน 2567)

- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
​- กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
​- กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
​- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
​- กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา
​- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
​- กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
​- กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
- กิจกรรม แนะแนว