กลุ่มสาระฯ สุข พละ


ว่าที่ร้อยตรีหญิงอารียา บุญจวง
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา

นายวสวัตติ์ ชัยมงคล
ครู

นายมัทนฉัตร กล้าหาญ
ครู

นางสาวอิศราภรณ์ ส้มเกลี้ยง
ครู

นางสาวชนิศา เกษประทุม
ครูผู้ช่วย

นายประสิทธิชัย เกตุไทย
ครูผู้ช่วย

นายสุรเชษฐ์ โภคพิพัฒน์
ครูผู้ช่วย

นายกันต์นุพัฒน์ รัตนโชติ
ครูอัตราจ้าง

นายจาดานัย ศุภรักษสกุล
ครูอัตราจ้าง