กลุ่มสาระฯ การงาน


นางเรืองศิลป์ ภาพพิมพ์ใจ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ

นางสาวชลนิศา อินทร์ณรงค์
ครู

นางเมทิณี ม่วงจินดา
ครู

นางสาวฐิตาภรณ์ ศรีตั้ง
ครู

นายประวิทย์ มีฤทธิ์
ครู

นางสาวรจนาวัน อุดง
ครู

นางสาวนภัสวรรณ จารย์ลี
ครูผู้ช่วย