ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/1

นางสาวสุพัตรา สุวรรณมุข
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/2

นางสาวมณีรัตน์ ยวงสอาด
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/3

นางเรืองศิลป์ ภาพพิมพ์ใจ

นายบารมี ซุ้ยวงค์ษา
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/4

นางสาวศิวิไลซ์ ธาราเพ็ชรัตน์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/5

นายจิระเกียรติ์ บุญศรี

นางสาวนภาพร สุมรัมย์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/6

นายอาริช วีรเจริญรุ่งเรือง

นางสาวภัสราภรณ์ เสียงเย็น
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/7

นายเพ็ชร์ หนองตะไกร

นางสาวชิดชนก เรืองฤทธิ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/8

นายศิลาเทพ โพธิ์ศรี

นายกันต์นุพัฒน์ รัตนโชติ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/9

นายพิชัย ผ่องจิต

นางสาวอิศราภรณ์ ส้มเกลี้ยง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/10

นายอภิรักษ์ รัตนโชติ

นางสาวพรพิมล ดี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/11

นางสาวพรศิริ ผันนะรา

นายอนุศาสตร์ เนินใหม่
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.2/12

นางสาวจิรัชชา รุ่นประพันธ์

นางจันทร์จุฬา แสวงชู