ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/1

นางญาณวรรณ บุตรทา

นายวิรุณชัย ศรีจันทร์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/2

นายณรงค์ชัย โล่ชัยยะกูล

นางสาวเบญจภรณ์ ศรีสิตานนท์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/3

นางสาวภาวณี พวงเงิน

นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/4

นางธนาภรณ์ ปารมี

นางสาวรจนาวัน อุดง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/5

นางประวิทย์ ขุนหาญ

นางสาวจารุณี ช่างไม้
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/6

นางสาวอนงค์พนัช ยังฤทธิ์

นายเทพพิทักษ์ เทพรักษา
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/7

นายธีระศักดิ์ นามบุรินทร์

นางสาวกมลลักษณ์ นวลสนอง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/8

นายรณกร ดงเรืองศรี

ว่าที่ร้อยตรีภิวัฒน์ ควรอักษร
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/9

นางสาวภานุชนารถ กำมหาวงษ์

นายจาดานัย ศุภรักษสกุล
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/10

นางสาววรรณี โคพิชัย

นางสาวชนิศา เกษประทุม
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/11

นางสาวจินตนา บุษบันชาติ

นางสาววิไล คลองสามสิบ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/12

นางสาวดารุณี คำพันธ์

นางสาวศิวพร แย้มพรมมา