ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/1

นางญาณวรรณ บุตรทา
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/2

นางประวิทย์ ขุนหาญ

นางสาววรพิชชา สายทอง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/3

นางสาวภานุชนารถ กำมหาวงษ์

นายจาดานัย ศุภรักษสกุล
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/4

นางธนาภรณ์ ปารมี

นางสาวภาวณี พวงเงิน
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/5

นายรัชนิกร เชื้อจีน

นางสาวเบญจภรณ์ ศรีสิตานนท์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/6

นางสาวจารุณี ช่างไม้

นายวิรุณชัย ศรีจันทร์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/7

นายธีระศักดิ์ นามบุรินทร์

นางสาวรจนาวัน อุดง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/8

นายรณกร ดงเรืองศรี

ว่าที่ร้อยตรีภิวัฒน์ ควรอักษร
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/9

นางสาววรรณี โคพิชัย

นางสาวชนิศา เกษประทุม
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/10

นายวิวัฒน์ สุภพิทักษ์กุล

นางสาวกมลลักษณ์ นวลสนอง
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/11

นางสาววิไล คลองสามสิบ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.1/12

นางสาวดารุณี คำพันธ์

นางสาวศิวพร แย้มพรมมา