ครูที่ปรึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/1

นางสาวธัญลักษณ์ ราซิ่ว

นางสาวกมลชนก เพชรลานน์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/2

ว่าที่ร้อยตรีหญิงชญาภา จิตต์ดี
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/3

นางสุชิรา ช่วยเอียด

นางสาวศศิวิมล คนเสงี่ยม
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/4

นางสราญา หุดากร

นายปิยะทัศน์ กรรณิการ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/5

นางสาวอนงค์พร เทียนน้อย

นายประวิทย์ มีฤทธิ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/6

นายสุรเชษฐ์ โภคพิพัฒน์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/7

นางสาวอภิชญา สุทธิสุข

นางสาวณัฐริกา คำเตือนใจ
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/8

นางสาวสุภาพรรณ สุขเกิด

นางสาวพรชนก เก้ากิตติ์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/9

นายทวีวัฒน์ คณะวรรณ

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/10

นางสาวชรินรัตน์ เพชรใหม่
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/11

นายสมบูรณ์ พันเคลือ

นางสาวฐิติมา เอี่ยมสะอาด
ครูที่ปรึกษาห้อง ม.5/12

นายชวนากร ชาติชาญณรงค์

นางสาวมาธิตา ร่มโพธิ์