กลุ่มสาระฯ ต่างประเทศ


นางปาจรีย์ โพธิ์ศรี
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

นางสาวจารุณี ช่างไม้
ครู

นางสาวจินตนา บุษบันชาติ
ครู

นางสาววนารัตน์ เรืองศรี
ครู

นางธัญญรัตน์ สุขดิษฐ์
ครู

นางสาวกุลวดี กิตติธเนศวร
ครู

นางธัญญรัตน์ กรรณิการ์
ครู

นางสาวอนงค์พร เทียนน้อย
ครู

นางสาววิไล คลองสามสิบ
ครู

นางปาณิสรา ประภา
ครู

นางสาวพรศิริ ผันนะรา
ครู

นางสาวรัชนีกร อ่วมศิริ
ครู

นางสาวกนกวรรณ เจริญสุข
ครู

นางสาววิภาดา จันทร์ไพศรี
ครู

นางสาวชรินรัตน์ เพชรใหม่
ครู

นางสาวนันท์ณรัตน์ พันธ์สอาด
ครู

นางภัทรพร หลงสกุล
ครู

นางสาวพรชนก เก้ากิตติ์
ครู

นางสาวภานุชนารถ กำมหาวงษ์
ครูผู้ช่วย

นางสาวเบญจภรณ์ ศรีสิตานนท์
ครูผู้ช่วย

นายอนุศาสตร์ เนินใหม่
ครูอัตราจ้าง

นางสาวมลธิชา โผกรุด
พนักงานราชการ