กลุ่มสาระฯ สังคม


นางญาณวรรณ บุตรทา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายพิชัย ผ่องจิต
ครู

นายสมบูรณ์ พันเคลือ
ครู

นายณรงค์ชัย โล่ชัยยะกูล
ครู

นางจันทร์ประภา สิทธิพรหม
ครู

นางพิทยาภรณ์ สิทธิสงวนไทย
ครู

นางสาวสุภาธินี ชนะมาร
ครู

นางสาวฐิติมา เอี่ยมสะอาด
ครู

นางสาวกนกอร ไชยชุน
ครู

นางสาวณิชชากร สังข์ทองโรจน์
ครู

นางสาวอนงค์พนัช ยังฤทธิ์
ครู

นายอาริช วีรเจริญรุ่งเรือง
ครู

นางสาวนิษฐา แปลงกาย
ครู

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
ครู

นางสาวนภาพร สุมรัมย์
ครู

นางสาวพรพิมล จันทนากรณ์
ครู

นายวิรุณชัย ศรีจันทร์
ครูอัตราจ้าง

นายเทพพิทักษ์ เทพรักษา
พนักงานราชการ