กลุ่มสาระฯ สังคม


นายพิชัย ผ่องจิต
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

นายสมบูรณ์ พันเคลือ
ครู

นางญาณวรรณ บุตรทา
ครู

นางสาวสุภาธินี ชนะมาร
ครู

นางสาวฐิติมา เอี่ยมสะอาด
ครู

นางสาวกนกอร ไชยชุน
ครู

นางสาวณิชชากร สังข์ทองโรจน์
ครู

นางสาวอนงค์พนัช ยังฤทธิ์
ครู

นายอาริช วีรเจริญรุ่งเรือง
ครู

นางสาวนิษฐา แปลงกาย
ครู

นายสิทธิโชค อนุจันทร์
ครู

นางสาวนภาพร สุมรัมย์
ครู

นางสาวพรพิมล จันทนากรณ์
ครู

นายวิรุณชัย ศรีจันทร์
ครูอัตราจ้าง