กลุ่มสาระฯ ศิลปะ


นางฉัตรกุล เสฏฐวุฒิกุล
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ

นายจิระเกียรติ์ บุญศรี
ครู

นายปิยะทัศน์ กรรณิการ์
ครู

นายบารมี ซุ้ยวงค์ษา
ครู

นางเสาวลักษณ์ ผ่องจิต
ครู

นายกิติพงษ์ อาธิพรม
ครู

นายรณกร ดงเรืองศรี
ครู

นางสาวชวัลนุช เสชัง
ครูผู้ช่วย