กลุ่มสาระฯ ไทย


นางสาวอธิศา สังฆสุบรรณ์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

นางอุไรวรรณ ศรีสุระ
ครู

นายธีระศักดิ์ นามบุรินทร์
ครู

นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสิทธิกุล
ครู

นางสาวมณีรัตน์ ยวงสอาด
ครู

นางธนาภรณ์ ปารมี
ครู

นางสาวจรีรัตน์ ธุระกิจ
ครู

นางสาวสุภาพรรณ สุขเกิด
ครู

นางสาวณัฐริกา คำเตือนใจ
ครู

นางสาวอรพินท์ บุญเรืองพะเนาว์
ครู

นางสาวภัทรพร โชติชนา
ครู

นางสาวชิดชนก เรืองฤทธิ์
ครู