ฝ่ายบริหาร


นายชานันท์ ประภา
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางณัฐพร แสงศศิธร
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

นางสาวจีรพร พานทอง
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

นายจิรศักดิ์ สมจิตต์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

นางวรรณภา สมจิตต์
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ