โครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2565”

เผยแพร่ : 19 ส.ค. 2565 โดย : นายยศศักดิ์ แก้วสุก

วันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2565 ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก จัดโครงการ “ร่วมใจไกล่เกลี่ย ประจำปี พ.ศ. 2565” โดยมีนางสาวศุภมาศ คุ้มศรีวงษ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการและนางสาวสิรเขม บุญเพ็ง ผู้อำนวยการสำนักงานประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนางสาวภัทรินทร์ เอี่ยมบุตรลบ ผู้พิพากษาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก และ นางสุมาลี กัลยาณมิตร ผู้ประณีประนอมคดีครอบครัวประจำศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครนายก เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทคดีครอบครัว การระงับข้อพิพาททางเลือกและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายครอบครัวแก่นักเรียนและครูโรงเรียนนครนายกวิทยาคม จำนวน 120 คน พร้อมทั้งคณะผู้พิพากษา คณะผู้ประณีประนอมและคณะเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ โรงเรียนนครนายกวิทยาคม